อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

งานพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Salvation and Exaltation เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญบุรุษ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Special Experiences เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Righteous Traditions เชอรีล ซี. แลนท์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
Restoring Faith in the Family Elder Kenneth Johnson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Concern for the One Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I'll Go Where You Want Me to Go คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The True and Living Church ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงตามเรามา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
Lean on My Ample Arm คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
Church Auditing Department Report, 2007 โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Statistical Report, 2007 Elder F. Michael Watson watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ประจักษ์พยาน เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Gaining a Testimony of God the Father; His Son, Jesus Christ; and the Holy Ghost เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Opening Our Hearts Elder Gerald N. Lund watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
Service, a Divine Quality เอ็ลเดอร์คาร์ลอส เอช. อามาโด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Three Presiding High Priests เอ็ลเดอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

To Heal the Shattering Consequences of Abuse เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Gospel of Jesus Christ เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยซูโปรดช่วยนำฉัน คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากมหาวิทยาลัยบริคัม ยังก์
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
An Angel from on High Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Give Heed unto the Prophets’ Words เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

And Who Is My Neighbor? อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Do You Know Who You Are? Dean R. Burgess watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

A 12-Year-Old Deacon Elder John M. Madsen watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เหล่าเอ็ลเดอร์แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
A Matter of a Few Degrees ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Faith and the Oath and Covenant of the Priesthood ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Examples of Righteousness ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Know This, That Every Soul Is Free Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Joseph Smith's First Prayer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
He Sent His Son คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Faith of Our Father ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Born Again เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Best Investment Elder Sheldon F. Child  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม
My Soul Delighteth in the Things of the Lord Susan W. Tanner  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Twelve ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

If You Could Hie to Kolob คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Looking Back and Moving Forward ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

For the Beauty of the Earth คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ถูกเรียกให้รับใช้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
“My Words … Never Cease” เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Ask in Faith เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

We Will Not Yield, We Cannot Yield Elder W. Craig Zwick watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม
The Power of Light and Truth Elder Robert R. Steuer watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

One among the Crowd Elder Dennis B. Neuenschwander watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Today Elder Lance B. Wickman watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Book with a Promise เอ็ลเดอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Daughters of God เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Abundantly Blessed ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

God Bless Our Prophet Dear คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

สรรเสริญพระเจ้า Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Stand as a Witness Susan W. Tanner watch 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

I'm Trying to Be like Jesus Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
At All Times, in All Things, and in All Places อีเลน เอส. ดัลตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

การนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Anchors of Testimony แมรีย์ เอ็น. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา Young Women Choir from the Cache Valley Utah North Area
Walk in the Light ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

รีบรุดสิทธิชน ที่ประชุม