УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Израилын Цагаатгагч Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Чуулганд тавтай морилно уу Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Oh, May My Soul Commune with Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Let Him Do It with Simplicity Ахлагч Л.Том Пэрри watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Go Ye Therefore Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

You Know Enough Ахлагч Нийл Л.Андэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Цугларагсад
Because My Father Read the Book of Mormon Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sacrament Meeting and the Sacrament Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Зөвийг хийгтүн Мормон Табернеклийн найрал дуучид
O Thou Kind and Gracious Father Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Infinite Power of Hope Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Need Thee Every Hour Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Бурханы хүүхэд Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Light Divine Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Come What May, and Love It Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Ministry of Angels Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Teach Me to Walk in the Light Цугларагсад
Even a Child Can Understand Elder Gérald Caussé watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

цорын ганц зам Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come to Zion Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Love to See the Temple Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Pray Always Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлаа Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Lord, I Would Follow Thee Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Honor the Priesthood and Use It Well Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arms of Safety Ахлагч Жэй Э.Жэнсэн watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Winning the War against Evil Elder James J. Hamula watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Man Цугларагсад
Lift Where You Stand Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

O Ye That Embark Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

To Learn, to Do, to Be Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

 listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Мормон Табернеклийн найрал дуучид
I Know That My Redeemer Lives Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Oh, What Songs of the Heart Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Our Hearts Knit as One Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Christian Courage: The Price of Discipleship Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

God Loves and Helps All of His Children Бишоп Кэйт Б.Макмюллин  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад
A Return to Virtue Элэйн С.Далтон  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Feel My Savior's Love Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Truth of God Shall Go Forth Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Finding Joy in the Journey Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өглөө боллоо Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Guide Us, O Thou Great Jehovah Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Faith in Every Footstep Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Test Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Celestial Marriage Ахлагч Рассэл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Gospel Teaching—Our Most Important Calling William D. Oswald watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Цугларагсад
Returning Home Elder Eduardo Gavarret watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Testimony as a Process Elder Carlos A. Godoy watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time” Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бид дахин уулзтал Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

We Ever Pray for Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган

 listen
Download
close

Татах

 

Аудио

Come, O Thou King of Kings Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Fulfilling the Purpose of Relief Society Жюли Б.Бэк  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lord, I Would Follow Thee Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Holy Temples, Sacred Covenants Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Barbara Thompson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад
Happiness, Your Heritage Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф  listen
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland