FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Aufaipese a le Tapeneko
Faaola o Isaraelu Aufaipese a le Tapeneko
Susū Maia i le Konafesi Peresitene Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Oh, May My Soul Commune with Thee Aufaipese a le Tapeneko
Let Him Do It with Simplicity Elder L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Go Ye Therefore Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

You Know Enough Elder Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Faapotopotoga
Because My Father Read the Book of Mormon Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sacrament Meeting and the Sacrament Elder Dallin H. Oaks watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fai Le Mea Sa’o. Aufaipese a le Tapeneko
O Thou Kind and Gracious Father Aufaipese a le Tapeneko
The Infinite Power of Hope Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Naunau ia te Oe Aufaipese a le Tapeneko
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Au o se Atalii o le Atua. Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Peresitene Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Light Divine Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Come What May, and Love It Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Ministry of Angels Elder Jeffrey R. Holland watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aoao Mai Ia Ou Ui i le Malamalama Faapotopotoga
Even a Child Can Understand Elder Gérald Caussé watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

o le ala Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come to Zion Elder D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Fia Vaai i le Malumalu Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Pray Always Elder David A. Bednar watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Faaola, ia Ou Alofa Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Honor the Priesthood and Use It Well Elder Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arms of Safety Elder Jay E. Jensen watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Winning the War against Evil Elder James J. Hamula watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viia Le na Fetaiai ma Ieova Faapotopotoga
Lift Where You Stand Peresitene Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Ye That Embark Peresitene Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

To Learn, to Do, to Be Peresitene Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

 listen
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Aufaipese a le Tapeneko
I Know That My Redeemer Lives Aufaipese a le Tapeneko
Oh, What Songs of the Heart Aufaipese a le Tapeneko
Our Hearts Knit as One Peresitene Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Christian Courage: The Price of Discipleship Elder Robert D. Hales  listen
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

God Loves and Helps All of His Children Epikopo Keith B. McMullin watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga
A Return to Virtue Elaine S. Dalton  listen
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Feel My Savior's Love Aufaipese a le Tapeneko
The Truth of God Shall Go Forth Elder M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Finding Joy in the Journey Peresitene Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko
Faith in Every Footstep Aufaipese a le Tapeneko
The Test Peresitene Boyd K. Packer watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Celestial Marriage Elder Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Gospel Teaching—Our Most Important Calling William D. Oswald watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Faapotopotoga
Returning Home Elder Eduardo Gavarret watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Testimony as a Process Elder Carlos A. Godoy watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time” Elder Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Seia Tatou Toe Feiloai Peresitene Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Perofeta Pele e Aufaipese a le Tapeneko
FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

 listen
Download
close

Sii mai

 

Otio

Come, O Thou King of Kings Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Fulfilling the Purpose of Relief Society Julie B. Beck watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola, ia Ou Alofa Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Holy Temples, Sacred Covenants Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Barbara Thompson watchlisten
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga
Happiness, Your Heritage Peresitene Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland