อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Oh, May My Soul Commune with Thee คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Let Him Do It with Simplicity เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Go Ye Therefore ซิลเวีย เอช. ออล์เรด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

You Know Enough เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม
Because My Father Read the Book of Mormon Elder Marcos A. Aidukaitis watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sacrament Meeting and the Sacrament เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทำแต่ความดี คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
O Thou Kind and Gracious Father คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Infinite Power of Hope ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ขอพึ่งพระทุกโมงยาม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Light Divine Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Come What May, and Love It Elder Joseph B. Wirthlin watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Ministry of Angels เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สอนฉันเดินในแสง ที่ประชุม
Even a Child Can Understand Elder Gérald Caussé watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เส้นทาง Elder Lawrence E. Corbridge watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come to Zion เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันชอบมองดูพระวิหาร Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
Pray Always เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา Primary Choir from Stakes in Kaysville and Fruit Heights
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้ Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Honor the Priesthood and Use It Well เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Arms of Safety เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Winning the War against Evil Elder James J. Hamula watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญบุรุษ ที่ประชุม
Lift Where You Stand ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Ye That Embark ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

To Learn, to Do, to Be ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
I Know That My Redeemer Lives คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Oh, What Songs of the Heart คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Our Hearts Knit as One ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Christian Courage: The Price of Discipleship เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

God Loves and Helps All of His Children อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
A Return to Virtue อีเลน เอส. ดัลตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Feel My Savior's Love คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Truth of God Shall Go Forth เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Finding Joy in the Journey ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Faith in Every Footstep คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Test ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Celestial Marriage เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Gospel Teaching—Our Most Important Calling William D. Oswald watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม
Returning Home Elder Eduardo Gavarret watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Testimony as a Process Elder Carlos A. Godoy watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Hope Ya Know, We Had a Hard Time” เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราสวดให้ท่านเสมอ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

Come, O Thou King of Kings Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Fulfilling the Purpose of Relief Society จูลี บี. เบค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland
Holy Temples, Sacred Covenants ซิลเวีย เอช. ออล์เรด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี บาร์บารา ธอมพ์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี ที่ประชุม
Happiness, Your Heritage ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! Relief Society Choir from Stakes in Alpine and Highland