อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Choose the Right คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
To Acquire Spiritual Guidance เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Helping Others Recognize the Whisperings of the Spirit Vicki F. Matsumori  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

That Your Burdens May Be Light เอ็ลเดอร์แอล. วิทนีย์ เคลย์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
Teaching Helps Save Lives รัสเซลล์ ที. ออสกูธอร์พ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

More Diligent and Concerned at Home เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

My Heavenly Father Loves Me คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Oh, May My Soul Commune with Thee คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Love of God ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิทธิชนมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
Know This, That Every Soul Is Free Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Love and Law เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Seeking to Know God, Our Heavenly Father, and His Son, Jesus Christ เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Attempting the Impossible Elder Jorge F. Zeballos  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม
Joseph Smith—Prophet of the Restoration เอ็ลเดอร์แทด อาร์. คอลลิสเตอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Being Temperate in All Things Elder Kent D. Watson  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Repent … That I May Heal You” เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Prayer and Promptings ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Know That My Redeemer Lives Combined Choir from Stakes in Bountiful and Farmington
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
Sweet Hour of Prayer Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
Fathers and Sons: A Remarkable Relationship เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

Becoming More Powerful Priesthood Holders เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Love Loud Boys Elder Yoon Hwan Choi watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สรรเสริญบุรุษ ที่ประชุม
Two Principles for Any Economy ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Be Ready ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

School Thy Feelings, O My Brother ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Rise Up, O Men of God Aaronic Priesthood Choir from Stakes in West Jordan
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing Praise to Him คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ขอพึ่งพระทุกโมงยาม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Beautiful Zion, Built Above คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Our Perfect Example ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Past Way of Facing the Future เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let Virtue Garnish Your Thoughts อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม
Hold On แอน เอ็ม. ดิบบ์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Ask, Seek, Knock เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

รักได้เอ่ยที่นี่ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
What Have I Done for Someone Today? ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

เสียง

Have I Done Any Good? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

In Hymns of Praise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
O Divine Redeemer คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Safety for the Soul เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Stewardship—a Sacred Trust เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Call to the Rising Generation Elder Brent H. Nielson  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ความหวังอิสราเอล ที่ประชุม
Preserving the Heart’s Mighty Change Elder Dale G. Renlund  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

An Easiness and Willingness to Believe Elder Michael T. Ringwood  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Blessings of the Gospel Available to All Elder Joseph W. Sitati  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Moral Discipline เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Closing Remarks ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เมื่อข้าทูลลาขอพระอวยพร คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้ ที่ประชุม
Relief Society: A Sacred Work จูลี บี. เบค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

As Sisters in Zion Relief Society Choir from Stakes in West Point, Clearfield, Clinton, Sunset, and Syracuse
Every Woman Needs Relief Society ซิลเวีย เอช. ออล์เรด watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Mind the Gap บาร์บารา ธอมพ์สัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม
The Enduring Legacy of Relief Society ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา Relief Society Choir from Stakes in West Point, Clearfield, Clinton, Sunset, and Syracuse