LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Hele conferentie

watch
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Zaterdagmorgenbijeenkomst

 listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Sweet Is the Work [Uw dienst is zoet, lofzang 103] Mormoons Tabernakelkoor
Come, Ye Children of the Lord Mormoons Tabernakelkoor
Welkom op de conferentie President Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

There is Sunshine in My Soul Today [Zie, de zon schijnt heden in mijn ziel, lofzang 156] Mormoons Tabernakelkoor
De macht van het priesterschap President Boyd K. Packer  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” Julie B. Beck  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Our Path of Duty Bisschop Keith B. McMullin  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Guide Us, O Thou Great Jehovah Aanwezigen
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Moeders en dochters Ouderling M. Russell Ballard  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Hij zond zijn Zoon Mormoons Tabernakelkoor
Help Them on Their Way Home President Henry B. Eyring watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

O, vast als een rotssteen Mormoons Tabernakelkoor
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Zaterdagmiddagbijeenkomst

 listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, Listen to a Prophet's Voice Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem
Ik voel uw liefde, Heer Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem
Steunverlening aan kerkfunctionarissen President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Church Auditing Department Report, 2009 Robert W. Cantwell  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Statistical Report, 2009 Brook P. Hales  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Mothers Teaching Children in the Home Ouderling L. Tom Perry  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

The Blessing of Scripture Ouderling D. Todd Christofferson watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

We Thank Thee, O God, for a Prophet [Wij danken U, Heer, voor profeten, lofzang 17] Aanwezigen
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Wakende met alle volharding Ouderling David A. Bednar  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Place No More for the Enemy of My Soul Ouderling Jeffrey R. Holland  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Nearer, My God, to Thee Gemengd koor van het instituut voor godsdienstonderwijs in Orem
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Priesterschapsbijeenkomst

 listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick Ouderling Dallin H. Oaks  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

The Divine Call of a Missionary Ouderling Ronald A. Rasband  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

The Magnificent Aaronic Priesthood David L. Beck  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Glorie zij God de Heer Aanwezigen
Continue in Patience President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Act in All Diligence President Henry B. Eyring  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Preparation Brings Blessings President Thomas S. Monson  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Zondagmorgenbijeenkomst

watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

On This Day of Joy and Gladness Mormoons Tabernakelkoor
Christ the Lord Is Risen Today Mormoons Tabernakelkoor
This Is the Christ Mormoons Tabernakelkoor
“You Are My Hands” President Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

He Lives! All Glory to His Name! Ouderling Richard G. Scott watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Turn to the Lord Ouderling Donald L. Hallstrom watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Rejoice, the Lord Is King! [Verblijd u in de Heer!, lofzang 42] Aanwezigen
That Our Children Might See the Face of the Savior Cheryl C. Lant watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

We Follow Jesus Christ Ouderling Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Bij zijn wederkomst Mormoons Tabernakelkoor
He Is Risen! President Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

He Is Risen! Mormoons Tabernakelkoor
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Zondagmiddagbijeenkomst

 listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Come, O Thou King of Kings Mormoons Tabernakelkoor
Jesus, Once of Humble Birth Mormoons Tabernakelkoor
Generations Linked in Love Ouderling Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation Ouderling Robert D. Hales  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

I Know That My Redeemer Lives Aanwezigen
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Al de verhalen van Jezus Ældste Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

A Word at Closing President Thomas S. Monson  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Abide With Me; ’Tis Eventide [Verblijf bij mij, nu d’avond valt, lofzang 111] Mormoons Tabernakelkoor
LEZEN  KijkenLuisterenDownloaden

Algemene jongevrouwenbijeenkomst

 listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Hoog op der bergen kruin Young Women Choir from Stakes in Lehi
Dierb’re kind’ren, God is met u Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage Ann M. Dibb  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Never, Never, Never Give Up! Mary N. Cook  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Be Strong: I Know Who I Am De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen watchlisten
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

Remember Who You Are! Elaine S. Dalton  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Downloaden

 

Video

Geluid

Tekst

O, vast als een rotssteen Aanwezigen