CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce fericire să-Ţi slujim Corul Tabernacolului Mormon
Veniţi, voi copii ai Domnului Corul Tabernacolului Mormon
Bine aţi venit la conferinţă Preşedintele Thomas S. Monson  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Este soare-n sufletul meu azi Corul Tabernacolului Mormon
The Power of the Priesthood Preşedintele Boyd K. Packer  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” Julie B. Beck  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Our Path of Duty Episcopul Keith B. McMullin  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Îndrumă-ne, mare Iehova Congregaţia
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Mothers and Daughters Vârstnicul M. Russell Ballard watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

He Sent His Son Corul Tabernacolului Mormon
Help Them on Their Way Home Preşedintele Henry B. Eyring  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Ce trainică temelie Corul Tabernacolului Mormon
CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, Listen to a Prophet's Voice Corul mixt al Institutului de Religie din Orem
I Feel My Savior's Love Corul mixt al Institutului de Religie din Orem
Susţinerea oficianţilor Bisericii Preşedintele Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Church Auditing Department Report, 2009 Robert W. Cantwell watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Statistical Report, 2009 Brook P. Hales  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mothers Teaching Children in the Home Vârstnicul L. Tom Perry watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

The Blessing of Scripture Vârstnicul D. Todd Christofferson  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Congregaţia
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Watching with All Perseverance Vârstnicul David A. Bednar  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Place No More for the Enemy of My Soul Vârstnicul Jeffrey R. Holland  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Lângă Tine, Doamne Corul mixt al Institutului de Religie din Orem
CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Sesiunea preoţiei

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick Vârstnicul Dallin H. Oaks  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

The Divine Call of a Missionary Vârstnicul Ronald A. Rasband  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

The Magnificent Aaronic Priesthood David L. Beck  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Slavă lui Dumnezeu Congregaţia
Continue in Patience Preşedintele Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Act in All Diligence Preşedintele Henry B. Eyring  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Preparation Brings Blessings Preşedintele Thomas S. Monson  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Azi, în zi de bucurie Corul Tabernacolului Mormon
Christ the Lord Is Risen Today Corul Tabernacolului Mormon
This Is the Christ Corul Tabernacolului Mormon
“You Are My Hands” Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

He Lives! All Glory to His Name! Vârstnicul Richard G. Scott  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Turn to the Lord Vârstnicul Donald L. Hallstrom watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Domnul este Rege! Congregaţia
That Our Children Might See the Face of the Savior Cheryl C. Lant  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

We Follow Jesus Christ Vârstnicul Quentin L. Cook  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

When He Comes Again Corul Tabernacolului Mormon
He Is Risen! Preşedintele Thomas S. Monson  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

He Is Risen! Corul Tabernacolului Mormon
CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, O Thou King of Kings Corul Tabernacolului Mormon
Jesus, Once of Humble Birth Corul Tabernacolului Mormon
Generations Linked in Love Vârstnicul Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation Vârstnicul Robert D. Hales  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

I Know That My Redeemer Lives Congregaţia
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Tell Me the Stories of Jesus Vârstnicul Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

A Word at Closing Preşedintele Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Rămâi cu mine pe-nserat Corul Tabernacolului Mormon
CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

 listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Young Women Choir from Stakes in Lehi
Scumpi copii, Domnul veghează Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage Ann M. Dibb  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Never, Never, Never Give Up! Mary N. Cook  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Be Strong: I Know Who I Am Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Remember Who You Are! Elaine S. Dalton  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

O, Tu, Stâncă de salvare Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After Preşedintele Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Text

Ce trainică temelie Congregaţia