LÄS  SeLyssnaHämta

Hela konferensen

LÄS  SeLyssnaHämta

Lördagens morgonsession

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Ljuvligt det är, min Herre Gud Tabernakelkören
Kom, Guds barn, från land och stad Tabernakelkören
Välkomna till konferensen President Thomas S. Monson  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Det är solsken i min själ idag Tabernakelkören
Prästadömets kraft President Boyd K. Packer  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” Julie B. Beck  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Our Path of Duty Biskop Keith B McMullin  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Led oss fram, o himlens Herre Församling
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Mödrar och döttrar Äldste M. Russell Ballard  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

He Sent His Son Tabernakelkören
Help Them on Their Way Home President Henry B. Eyring  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

En grundval blev lagd Tabernakelkören
LÄS  SeLyssnaHämta

Lördagens eftermiddagssession

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Come, Listen to a Prophet's Voice Kombinerad kör från Orems religionsinstitut
I Feel My Savior's Love Kombinerad kör från Orems religionsinstitut
Röstning på kyrkans ämbetsmän President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Church Auditing Department Report, 2009 Robert W. Cantwell watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Statistical Report, 2009 Brook P. Hales  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Mothers Teaching Children in the Home L Tom Perry  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

The Blessing of Scripture D Todd Christofferson  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Tack, Gud, att profeter du sänder Församling
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Vaka och håll ut Äldste David A. Bednar  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Place No More for the Enemy of My Soul Jeffrey R Holland watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Närmare, Gud, till dig Kombinerad kör från Orems religionsinstitut
LÄS  SeLyssnaHämta

Prästadömets session

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick Dallin H Oaks  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

The Divine Call of a Missionary Ronald A Rasband  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

The Magnificent Aaronic Priesthood David L. Beck  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Ära ske Gud i höjd Församling
Continue in Patience President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Act in All Diligence President Henry B. Eyring  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Preparation Brings Blessings President Thomas S. Monson  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
LÄS  SeLyssnaHämta

Söndagens morgonsession

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Denna dag av fröjd och glädje Tabernakelkören
Christ the Lord Is Risen Today Tabernakelkören
This Is the Christ Tabernakelkören
“You Are My Hands” President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

He Lives! All Glory to His Name! Richard G Scott  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Turn to the Lord Äldste Donald L. Hallstrom  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

O fröjda dig, du jord Församling
That Our Children Might See the Face of the Savior Cheryl C Lant watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

We Follow Jesus Christ Äldste Quentin L. Cook watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

När Jesus kommer hit Tabernakelkören
He Is Risen! President Thomas S. Monson  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

He Is Risen! Tabernakelkören
LÄS  SeLyssnaHämta

Söndagens eftermiddagssession

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Come, O Thou King of Kings Tabernakelkören
Jesus, Once of Humble Birth Tabernakelkören
Generations Linked in Love Äldste Russell M. Nelson watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation Robert D Hales  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

I Know That My Redeemer Lives Församling
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Låt mig få höra om Jesus Äldste Neil L. Andersen watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

A Word at Closing President Thomas S. Monson watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Bliv kvar hos mig, det afton är Tabernakelkören
LÄS  SeLyssnaHämta

Unga kvinnors allmänna möte

 listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Se, högt på bergets krön Young Women Choir from Stakes in Lehi
Himlens Gud är städs oss nära Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage Ann M. Dibb  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Never, Never, Never Give Up! Mary N. Cook  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

Be Strong: I Know Who I Am Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga watchlisten
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Remember Who You Are! Elaine S. Dalton  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

O du salighetens klippa Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After President Dieter F. Uchtdorf  listen
Download
close

Hämta

 

Video

Ljud

Text

En grundval blev lagd Församling