อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

แสนหวานงานเลิศ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่ ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มีแสงสว่างในใจข้าวันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Power of the Priesthood ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“And upon the Handmaids in Those Days Will I Pour Out My Spirit” จูลี บี. เบค watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Our Path of Duty อธิการคีธ บี. แมคมุลลิน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา ที่ประชุม
The Rock of Our Redeemer Elder Wilford W. Andersen  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Mothers and Daughters เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

He Sent His Son คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Help Them on Their Way Home ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, Listen to a Prophet's Voice คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม
I Feel My Savior's Love คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Church Auditing Department Report, 2009 โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Statistical Report, 2009 บรุค พี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Mothers Teaching Children in the Home เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Blessing of Scripture เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา ที่ประชุม
Helping Hands, Saving Hands Elder Koichi Aoyagi  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

When the Lord Commands Elder Bruce A. Carlson  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Watching with All Perseverance เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Place No More for the Enemy of My Soul เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เข้าใกล้พระผู้เป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงรวมจากสถาบันศาสนาโอเร็ม
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

God Loved Us, So He Sent His Son Priesthood Choir from Brigham Young University
Choose the Right Priesthood Choir from Brigham Young University
Healing the Sick เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Divine Call of a Missionary เอ็ลเดอร์โรนัลด์ เอ. ราสแบนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Magnificent Aaronic Priesthood เดวิด แอล. เบค  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สิริแด่พระเป็นเจ้า ที่ประชุม
Continue in Patience ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Act in All Diligence ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Preparation Brings Blessings ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Iron Rod Priesthood Choir from Brigham Young University
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

On This Day of Joy and Gladness คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Christ the Lord Is Risen Today คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
This Is the Christ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
“You Are My Hands” ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

He Lives! All Glory to His Name! เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Turn to the Lord เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. ฮอลล์สตรอม watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! ที่ประชุม
That Our Children Might See the Face of the Savior เชอรีล ซี. แลนท์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

We Follow Jesus Christ เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

คราพระเสด็จมา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
He Is Risen! ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

He Is Risen! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, O Thou King of Kings คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Jesus, Once of Humble Birth คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Generations Linked in Love เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Our Duty to God: The Mission of Parents and Leaders to the Rising Generation เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์ watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Mother Told Me Elder Bradley D. Foster watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Know That My Redeemer Lives ที่ประชุม
All Things Work Together for Good Elder James B. Martino watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Developing Good Judgment and Not Judging Others Elder Gregory A. Schwitzer watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Things Pertaining to Righteousness Elder Francisco J. Viñas watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

A Word at Closing ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สถิตกับข้าสายัณห์วันนี้ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา Young Women Choir from Stakes in Lehi
เด็กที่รัก พระเจ้าอยู่ใกล้เจ้า Young Women Choir from Stakes in Lehi
Be of a Good Courage แอน เอ็ม. ดิบบ์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Never, Never, Never Give Up! แมรีย์ เอ็น. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Be Strong: I Know Who I Am ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย watchlisten
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Remember Who You Are! อีเลน เอส. ดัลตัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Thou Rock of Our Salvation Young Women Choir from Stakes in Lehi
Your Happily Ever After ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา ที่ประชุม