LES  Se påLyttLast ned

Hele konferansen

Download
close

Last ned

 

Tekst

LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag formiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Led oss, o du store Jehova Tabernakelkoret   
Let Zion in Her Beauty Rise Tabernakelkoret   
Så møtes vi igjen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ha takk for profeten du sendte Tabernakelkoret   
På grunn av deres tro Av eldste Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hold deg på stien Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lydighet mot profetene Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I verden trenges tapre menn Forsamlingen   
Læring og undervisning i evangeliet David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Refleksjoner over et innviet liv D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Å, la meg høre om Jesus Tabernakelkoret   
Det som betyr mest Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I denne skjønne morgenstund Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet lørdag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

La oss stemme i et kor Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Oppholdelse av Kirkens funksjonærer Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Handlefrihet: Nødvendig for livets plan Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Bli lys! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tro – valget er ditt Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

O, må jeg følge deg Forsamlingen   
Vårt liv og vår eksistens Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Templets evighetsspeil – et vitnesbyrd om familier Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Forlat ham aldri Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Den forandringskraft som ligger i tro og karakter Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Prestedømsmøtet

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Lytt, lytt, nasjoner! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Vær et forbilde for de troende Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

«Kom til meg av hele ditt hjerte, og jeg skal helbrede deg» eldste Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Han lærer oss å legge av det naturlige menneske Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Høyt oppå fjellets topp Forsamlingen   
Stolthet og prestedømmet Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tjen med Ånden Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Valgets tre komponenter Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Vi er kalt Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag formiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Truth Eternal Tabernakelkoret   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Tabernakelkoret   
Sett din lit til Gud, og skrid til verket Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Kjærlig er Herren, vår hyrde Tabernakelkoret   
Rens karet innvendig Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Den hellige ånd og åpenbaring Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Snart Israels Forløser Forsamlingen   
Vær et forbilde for de troende Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

To kommunikasjonslinjer Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Elsk du din neste Tabernakelkoret   
Den guddommelige gave takknemlighet Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Vi gledes og frydes Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Møtet søndag ettermiddag

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Come, Rejoice Tabernakelkoret   
Led, milde lys Tabernakelkoret   
Arons prestedømme L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Motta Den hellige ånd David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Tapre foreldre Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Jeg er Guds barn Forsamlingen   
Hvile for deres sjel Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Unngå syndens felle eldste Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hva har du gjort med mitt navn? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hvor listig er ikke den ondes plan! M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Til vi ses igjen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Sing We Now at Parting Tabernakelkoret   
LES  Se påLyttSkriv utLast ned

Hjelpeforeningens fellesmøte

 listen 
Download
close

Last ned

 

Video

Lyd

Count Your Blessings Forsamlingen   
«Døtre i mitt rike»: Hjelpeforeningens historie og arbeid Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Standhaftig og urokkelig Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Vær barmhjertige, utgjør en forskjell Av Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Mer hellighet gi meg Forsamlingen   
Kjærlighet svikter aldri Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns