வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
As We Meet Together Again Thomas S. Monson  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Mormon Tabernacle Choir   
Because of Your Faith Jeffrey R. Holland  print
Stay on the Path Rosemary M. Wixom  print
Obedience to the Prophets Claudio R. M. Costa  print
Put Your Shoulder to the Wheel Congregation   
Gospel Learning and Teaching David M. McConkie  print
Reflections on a Consecrated Life D. Todd Christofferson  print
Tell Me the Stories of Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Of Things That Matter Most Dieter F. Uchtdorf  print
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Come, Ye Children of the Lord Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
The Sustaining of Church Officers Henry B. Eyring  print
Agency: Essential to the Plan of Life Robert D. Hales  print
Let There Be Light! Quentin L. Cook  print
Faith—the Choice is Yours Richard C. Edgley  print
Lord, I Would Follow Thee Congregation   
Our Very Survival Kevin R. Duncan  print
Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Gerrit W. Gong  print
Never Leave Him Neil L. Andersen  print
The Transforming Power of Faith and Character Richard G. Scott  print
Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Be Thou an Example of the Believers Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

He Teaches Us to Put Off the Natural Man Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

High on the Mountain Top Congregation   
Pride and the Priesthood Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Serve with the Spirit Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Three Rs of Choice Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Called to Serve Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Truth Eternal Mormon Tabernacle Choir   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Mormon Tabernacle Choir   
Trust in God, Then Go and Do Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Dear to the Heart of the Shepherd Mormon Tabernacle Choir   
Cleansing the Inner Vessel Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

The Holy Ghost and Revelation Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Redeemer of Israel Congregation   
Be an Example of the Believers Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Two Lines of Communication Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Love One Another Mormon Tabernacle Choir   
The Divine Gift of Gratitude Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Now Let Us Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Come, Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Lead, Kindly Light Mormon Tabernacle Choir   
The Priesthood of Aaron L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Receive the Holy Ghost David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Courageous Parenting Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I Am a Child of God Congregation   
Rest unto Your Souls Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Avoiding the Trap of Sin Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

What Have You Done with My Name? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

O That Cunning Plan of the Evil One M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Till We Meet Again Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Sing We Now at Parting Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Relief Society Meeting

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Count Your Blessings Congregation   
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Steadfast and Immovable Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

And of Some Have Compassion, Making a Difference Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me Congregation   
Charity Never Faileth Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns