LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Johda meitä, Jehovamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormonien tabernaakkelikuoro   
Tavatessamme jälleen Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kiitos, Luojamme, profeetasta Mormonien tabernaakkelikuoro   
Uskonne tähden Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Pysykää polulla Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kuuliaisuus profeettoja kohtaan Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

On maailmassa tarpeen hän Yleisö   
Evankeliumin oppiminen ja opettaminen David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mietteitä pyhitetystä elämästä D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kerrothan taas Jeesuksesta Mormonien tabernaakkelikuoro   
Asioista, joilla on eniten merkitystä Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Nyt aamu koittaa armainen Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tahdonvapaus – välttämätön elämänsuunnitelmalle Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Tulkoon valo! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Usko – valinta on teidän Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Sua tahdon seurata Yleisö   
Meidän oma selviytymisemme Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Iankaikkisuuden kuvastimet temppelissä – todistus perheestä ja suvusta Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Älkää milloinkaan jättäkö Häntä Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Uskon muuttava voima ja luonteenlujuus Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kansat, te kuulkaa Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Näytä sinä hyvää esimerkkiä uskovista Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

”Tulkaa minun luokseni täysin vilpittömin sydämin, ja minä parannan teidät” Vanhin Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Hän opettaa meitä riisumaan päältämme luonnollisen ihmisen Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laella kukkulan Yleisö   
Ylpeys ja pappeus Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Palvelkaa Hengen voimalla Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Valintojen kolme V:tä Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Herrasta ja Kuninkaasta Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Truth Eternal Mormonien tabernaakkelikuoro   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Mormonien tabernaakkelikuoro   
Luottakaa Jumalaan ja ryhtykää sitten työhön Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Rakastaa laumaansa Paimen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Astian puhdistaminen sisältä Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Pyhä Henki ja ilmoitus Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

On Vapahtaja Israelin Yleisö   
Ole esimerkki uskovista Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kaksi kommunikointikanavaa Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Rakastakaa toisianne Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitollisuuden jumalallinen lahja Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Me riemuiten ootamme Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, Rejoice Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kirkkahin tähti, aamutähtönen Mormonien tabernaakkelikuoro   
Aaronin pappeus L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Ottakaa vastaan Pyhä Henki David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Rohkea vanhemmuus Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Oon lapsi Jumalan Yleisö   
Lepoa sielullenne Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Synnin ansan välttäminen Vanhin Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Mitä olet tehnyt nimelleni? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Oi tuota Paholaisen viekasta suunnitelmaa! M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kunnes taasen kohtaamme Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Sing We Now at Parting Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Apuyhdistyksen kokous

 listen 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Count Your Blessings Yleisö   
”Tyttäriä minun valtakunnassani” – Apuyhdistyksen historia ja työ Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Kuin vuoret vahvat ja jylhät Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Luja ja järkkymätön Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Osoittakaa toinen toisellenne hyvyyttä ja laupeutta Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

Suo enemmän mulle Yleisö   
Rakkaus ei koskaan katoa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teksti

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns