GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ Niile

GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Satọde

  
Duo Anyị, Ọ Jehova Onye Ukwu Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Let Zion In Her Beauty Rise Otu Abu Mọmọn Tabernacle
As We Meet Together Again Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
Anyị N’ekele Gị, O Chineke, maka Onye-amụma Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Because of Your Faith Okenye Jeffrey R. Holland   
Stay on the Path Rosemary M. Wixom   
Obedience to the Prophets Elder Claudio R. M. Costa   
Tinye Ubu-gi na Ọrụ Otu Nzukọ-nsọ
Gospel Learning and Teaching David M. McConkie   
Reflections on a Consecrated Life Okenye D. Todd Christofferson   
Tell Me the Stories of Jesus Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Of Things That Matter Most Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
Chi Ụtụtụ Awala Otu Abu Mọmọn Tabernacle
GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Satọde

 listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Come, Ye Children of the Lord Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Nkwado nke ndi isi ọrụ nzukọ-nsọ a Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Agency: Essential to the Plan of Life Okenye Robert D. Hales  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Let There Be Light! Okenye Quentin L. Cook  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Faith—the Choice Is Yours Bishop Richard C. Edgley  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Onye-nwe, A ga m eso Gị Otu Nzukọ-nsọ
Our Very Survival Elder Kevin R. Duncan  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Elder Gerrit W. Gong  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Never Leave Him Okenye Neil L. Andersen  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Transforming Power of Faith and Character Okenye Richard G. Scott  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ndi Okwa nchụ aja

  
Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Be Thou an Example of the Believers Okenye Russell M. Nelson   
“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Elder Patrick Kearon   
He Teaches Us to Put Off the Natural Man Elder Juan A. Uceda   
High on the Mountain Top Otu Nzukọ-nsọ
Pride and the Priesthood Onye-isi-Nduzi Dieter F. Uchtdorf   
Serve with the Spirit Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring   
The Three Rs of Choice Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
Akpọrọ gị Ije Ozi Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ụtụtụ Sụnde

 listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Truth Eternal Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Trust in God, Then Go and Do Onye-isi-Nduzi Henry B. Eyring  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Dear to the Heart of the Shepherd Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Cleansing the Inner Vessel Onye-isi-Nduzi Boyd K. Packer  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Holy Ghost and Revelation Elder Jay E. Jensen  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Redeemer of Israel Otu Nzukọ-nsọ
Be an Example of the Believers Mary N. Cook  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Two Lines of Communication Okenye Dallin H. Oaks  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Hụrita-nu onwe-unu na-anya Otu Abu Mọmọn Tabernacle
The Divine Gift of Gratitude Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Ugbu a ka Anyị Ńuria Ońu Otu Abu Mọmọn Tabernacle
GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Nzukọ nke ehihe Sọnde

  
Come, Rejoice Otu Abu Mọmọn Tabernacle
Lead, Kindly Light Otu Abu Mọmọn Tabernacle
The Priesthood of Aaron Okenye L. Tom Perry   
Receive the Holy Ghost Okenye David A. Bednar   
Courageous Parenting Elder Larry R. Lawrence   
Praimari 1, A bụ m nwa Chineke Otu Nzukọ-nsọ
Rest unto Your Souls Elder Per G. Malm   
Avoiding the Trap of Sin Elder Jairo Mazzagardi   
What Have You Done with My Name? Elder Mervyn B. Arnold   
O That Cunning Plan of the Evil One Okenye M. Russell Ballard   
Till We Meet Again Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson   
Sing We Now at Parting Otu Abu Mọmọn Tabernacle
GỤỌ  LegideGee ntịBudata

Ọgbakọ nke Otu enye m aka zuru Ọha

 listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Count Your Blessings Otu Nzukọ-nsọ
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society Julie B. Beck  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns
Steadfast and Immovable Silvia H. Allred  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

And of Some Have Compassion, Making a Difference Barbara Thompson  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

More Holiness Give Me Otu Nzukọ-nsọ
Charity Never Faileth Onye Isi Nduzi Thomas S. Monson  listen
Download
close

Budata

 

Video

Ọdio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns