អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Let Zion in Her Beauty Rise ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
As We Meet Together Again ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Because of Your Faith អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Stay on the Path រ៉ូសម៉ារីអិម. វិកស្សុម  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Obedience to the Prophets Elder Claudio R. M. Costa  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Put Your Shoulder to the Wheel ក្រុមជំនុំ
Gospel Learning and Teaching ដេវីដ អិម ម៉ាកខុនឃី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Reflections on a Consecrated Life អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Tell Me the Stories of Jesus ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Of Things That Matter Most ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Agency: Essential to the Plan of Life អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Let There Be Light! អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Faith—the Choice Is Yours ប៊ីស្សព រីឆាឌ ស៊ី អែជ្ជលី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lord, I Would Follow Thee ក្រុមជំនុំ
Our Very Survival Elder Kevin R. Duncan  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Elder Gerrit W. Gong  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Never Leave Him អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Transforming Power of Faith and Character អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Be Thou an Example of the Believers អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Elder Patrick Kearon  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

He Teaches Us to Put Off the Natural Man Elder Juan A. Uceda  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

នៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់ ក្រុមជំនុំ
Pride and the Priesthood ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Serve with the Spirit ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Three Rs of Choice ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Called to Serve Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Truth Eternal ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Jehovah, Lord of Heaven and Earth ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Trust in God, Then Go and Do ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Dear to the Heart of the Shepherd ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Cleansing the Inner Vessel ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Holy Ghost and Revelation អែលឌើរ ជេ អ៊ី ជែនសិន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមជំនុំ
Be an Example of the Believers ម៉ារី អិន. ឃុក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Two Lines of Communication អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Love One Another ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Divine Gift of Gratitude ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Come, Rejoice ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Lead, Kindly Light ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Priesthood of Aaron អែលឌើរ អិល ថម ភែរី  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Receive the Holy Ghost អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Courageous Parenting Elder Larry R. Lawrence  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុមជំនុំ
Rest unto Your Souls Elder Per G. Malm  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Avoiding the Trap of Sin Elder Jairo Mazzagardi  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

What Have You Done with My Name? Elder Mervyn B. Arnold  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

O That Cunning Plan of the Evil One អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

រហូត​ដល់​យើង​ជួប​គ្នា​ម្ដង​ទៀត ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Sing We Now at Parting ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

 listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Count Your Blessings ក្រុមជំនុំ
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ជូលី ប៊ី ប៊េក  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns
Steadfast and Immovable Silvia H. Allred  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

And of Some Have Compassion, Making a Difference Barbara Thompson  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

More Holiness Give Me ក្រុមជំនុំ
Charity Never Faileth ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន  listen
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns