ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Guide Us, O Thou Great Jehovah ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Let Zion in Her Beauty Rise ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
As We Meet Together Again ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

We Thank Thee, O God, for a Prophet ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Because of Your Faith ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Stay on the Path ໂຣສະແມຣີ ເອັມ ວິກຊອມ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Obedience to the Prophets Elder Claudio R. M. Costa  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Put Your Shoulder to the Wheel ຜູ້ມາຮ່ວມ
Gospel Learning and Teaching ​ເດ​ວິດ ​ເອັມ ມິກຄອງ​ກີ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Reflections on a Consecrated Life ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Tell Me the Stories of Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Of Things That Matter Most ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Morning Breaks ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Children of the Lord Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Agency: Essential to the Plan of Life ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Let There Be Light! ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Faith—the Choice Is Yours ອະທິການ ຣິເຈີດ ຊີ ເອດລີ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Lord, I Would Follow Thee ຜູ້ມາຮ່ວມ
Our Very Survival Elder Kevin R. Duncan  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Elder Gerrit W. Gong  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Never Leave Him ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Transforming Power of Faith and Character ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Be Thou an Example of the Believers ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Elder Patrick Kearon  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

He Teaches Us to Put Off the Natural Man Elder Juan A. Uceda  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ
Pride and the Priesthood ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Serve with the Spirit ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Three Rs of Choice ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Called to Serve Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Truth Eternal ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Jehovah, Lord of Heaven and Earth ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Trust in God, Then Go and Do ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Dear to the Heart of the Shepherd ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Cleansing the Inner Vessel ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Holy Ghost and Revelation Elder Jay E. Jensen  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Redeemer of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
Be an Example of the Believers ແມຣີ ເອັນ ຄຸກ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Two Lines of Communication ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Love One Another ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
The Divine Gift of Gratitude ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Now Let Us Rejoice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Rejoice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Lead, Kindly Light ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
The Priesthood of Aaron ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Receive the Holy Ghost ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Courageous Parenting Elder Larry R. Lawrence  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Am a Child of God ຜູ້ມາຮ່ວມ
Rest unto Your Souls Elder Per G. Malm  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Avoiding the Trap of Sin Elder Jairo Mazzagardi  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

What Have You Done with My Name? Elder Mervyn B. Arnold  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O That Cunning Plan of the Evil One ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ພົບ​ກັນ​ອີກ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Sing We Now at Parting ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະສາມັນ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Count Your Blessings ຜູ້ມາຮ່ວມ
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society ຈູລີ ບີ ແບັກ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns
Steadfast and Immovable Silvia H. Allred  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

And of Some Have Compassion, Making a Difference Barbara Thompson  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

More Holiness Give Me ຜູ້ມາຮ່ວມ
Charity Never Faileth ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns