CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Îndrumă-ne, mare Iehova Corul Tabernacolului Mormon   
Let Zion in Her Beauty Rise Corul Tabernacolului Mormon   
Acum când ne întâlnim din nou Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mulţumim, Ţie, Dumnezeul nostru Corul Tabernacolului Mormon   
Datorită credinţei dumneavoastră Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Rămâneţi pe cărare Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Supunere faţă de profeţi Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi toţi şi ajutaţi Congregaţia   
învăţarea şi predarea Evangheliei David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Reflecţii asupra unei vieţi consacrate Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Tell Me the Stories of Jesus Corul Tabernacolului Mormon   
Despre lucrurile care contează cel mai mult Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Zorii apar Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, voi copii ai Domnului Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Libertatea de a alege: esenţială pentru planul vieţii Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să fie lumină! Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Credinţa — alegerea vă aparţine Episcopul Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Doamne, Îţi voi urma calea Congregaţia   
Supravieţuirea noastră Vârstnicul Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Oglinzile eternităţii din templu: o mărturie despre familie Vârstnicul Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Nu-L părăsiţi niciodată Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Puterea de trasformare pe care o au credinţa şi caracterul Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Voi, naţiuni, veniţi şi-ascultaţi! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Fii o pildă pentru credincioşi Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

„[Veniţi] la Mine cu toată inima; iar Eu [vă] voi tămădui” Vârstnicul Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

El ne învaţă să înlăturăm omul firesc Vârstnicul Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Congregaţia   
Mândria şi preoţia Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slujiţi cu Spiritul Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cele trei principii ale alegerii Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi să slujim Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Truth Eternal Corul Tabernacolului Mormon   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Corul Tabernacolului Mormon   
Încrede-te în Dumnezeu, apoi du-te şi îndeplineşte lucrurile poruncite Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mult Îşi iubeşte Păstorul oile Corul Tabernacolului Mormon   
Să curăţim templul din interiorul nostru Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Duhul Sfânt şi revelaţia Vârstnicul Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Congregaţia   
Fii o pildă pentru credincioşi Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Două linii de comunicare Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Iubiţi-vă unul pe altul Corul Tabernacolului Mormon   
Darul divin al recunoştinţei Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să ne bucurăm Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, Rejoice Corul Tabernacolului Mormon   
Lumină blândă, condu-mă Corul Tabernacolului Mormon   
Primiţi-L pe Duhul Sfânt Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Îndrumare părintească curajoasă Vârstnicul Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Odihnă pentru sufletele voastre Vârstnicul Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Copil al Domnului Congregaţia   
Să evităm capcana păcatului Vârstnicul Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce aţi făcut cu numele meu? Vârstnicul Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

O, acel plan şiret al celui rău Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Până când iar ne vom vedea Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Până ce ne vom revedea Preşedintele Thomas S. Monson  listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea generală a Societăţii de Alinare

 listen 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Count Your Blessings Congregaţia   
„Fiice în împărăţia Mea”: istoria şi lucrarea Societăţii de Alinare Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Neclintite şi nemişcate Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Şi de alţii fie-vă milă, aducând o schimbare Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mai multă sfinţenie Congregaţia   
Caritatea nu piere niciodată Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns