FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
Siona e le Nuu Lelei Aufaipese a le Tapeneko   
A o Tatou Toe Potopoto Faatasi Ai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
Ona o Lo Outou Faatuatua Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tumau i le Ala Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Usitai i Perofeta Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Uunai Atu ia ma Tulei Faapotopotoga   
Aoaoina Mai ma le Aoao Atu o le Talalelei David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Toe Manatunatuga i se Olaga Faapaiaina D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ta’u Mai Tala ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
E Uiga i Mea e Sili Ona Taua Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faitalia: E Taua i le Fuafuaga o le Olaga Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia I Ai le Malamalama! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faatuatua—o le Filifiliga e A Oe Lea Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola, ia Ou Alofa Faapotopotoga   
O Lo Tatou Lava Sulufaiga Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Faaata o le Faavavau o le Malumalu: O Se Molimau i le Aiga Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aua Lava Nei Tuua o Ia Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mana e Liua ai o le Faatuatua ma Uiga Tauleleia Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ia Fai Oe ma Faaaoao i e ua Faatuatua Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

“O Mai Ia Te Au ma le Loto Atoa, Ona Faamaloloina ai Lea o Outou” Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Na Te Aoaoina i Tatou e Tuuese le Tagata o le Lalolagi Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Faapotopotoga   
O Le Faamaualuga ma le Perisitua Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Auauna atu ma le Agaga Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O R e Tolu o Filifiliga Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tofia e Auauna Atu Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Truth Eternal Aufaipese a le Tapeneko   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Aufaipese a le Tapeneko   
Faalagolago i le Atua, Ona E Alu Ai Lea Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pele i le Leoleo Mamoe Aufaipese a le Tapeneko   
Faamamaina o le Malumalu i Totonu Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Agaga Paia ma Faaaliga Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
Ia Avea ma Faaa’oa’o i E ua Faatuatua Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Laina e Lua o Fesootaiga Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fealofani Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Meaaalofa Faalelagi o le Lotofaafetai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, Rejoice Aufaipese a le Tapeneko   
Lead, Kindly Light Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Perisitua o Arona Elder L.Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Maua le Agaga Paia David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tausiga Lototetele Faamātua Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Au o se Atalii o le Atua. Faapotopotoga   
Malologa mo o Outou Agaga Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aloese mai Mailei o le Agasala Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le a Se Mea Ua e Faia i Lo’u Igoa? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

E! O Le Togafiti Poto a Le ua Leaga M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Seia Tatou Toe Feiloai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sing We Now at Parting Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Count Your Blessings Faapotopotoga   
O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talaaga ma le Galuega a le Aualofa Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tumau, Tumau Pei o Mauga Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Mausali ma le Le Mafaagaeetia Silvia H. Allred  listenprint
Download
close

Sii mai

 

Otio

Ia Outou Alofa Atu i Nisi, ma Faia ai se Eseesega Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faapaia Mai Au Faapotopotoga   
“E Le Uma le Alofa” Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns