FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
Siona e le Nuu Lelei Aufaipese a le Tapeneko   
A o Tatou Toe Potopoto Faatasi Ai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Viia Oe, Le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
Ona o Lo Outou Faatuatua Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tumau i le Ala Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Usitai i Perofeta Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Uunai Atu ia ma Tulei Faapotopotoga   
Aoaoina Mai ma le Aoao Atu o le Talalelei David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Toe Manatunatuga i se Olaga Faapaiaina D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ta’u Mai Tala ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
E Uiga i Mea e Sili Ona Taua Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faitalia: E Taua i le Fuafuaga o le Olaga Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia I Ai le Malamalama! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faatuatua—o le Filifiliga e A Oe Lea Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faaola, ia Ou Alofa Faapotopotoga   
O Lo Tatou Lava Sulufaiga Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Faaata o le Faavavau o le Malumalu: O Se Molimau i le Aiga Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Aua Lava Nei Tuua o Ia Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Mana e Liua ai o le Faatuatua ma Uiga Tauleleia Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ia Fai Oe ma Faaaoao i e ua Faatuatua Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“O Mai Ia Te Au ma le Loto Atoa, Ona Faamaloloina ai Lea o Outou” Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Na Te Aoaoina i Tatou e Tuuese le Tagata o le Lalolagi Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

I Luga o Mauga Faapotopotoga   
O Le Faamaualuga ma le Perisitua Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Auauna atu ma le Agaga Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O R e Tolu o Filifiliga Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tofia e Auauna Atu Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Truth Eternal Aufaipese a le Tapeneko   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Aufaipese a le Tapeneko   
Faalagolago i le Atua, Ona E Alu Ai Lea Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Pele i le Leoleo Mamoe Aufaipese a le Tapeneko   
Faamamaina o le Malumalu i Totonu Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Agaga Paia ma Faaaliga Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
Ia Avea ma Faaa’oa’o i E ua Faatuatua Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Laina e Lua o Fesootaiga Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Fealofani Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Meaaalofa Faalelagi o le Lotofaafetai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Fiafia Tatou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Come, Rejoice Aufaipese a le Tapeneko   
Lead, Kindly Light Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Perisitua o Arona Elder L.Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Maua le Agaga Paia David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tausiga Lototetele Faamātua Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Au o se Atalii o le Atua. Faapotopotoga   
Malologa mo o Outou Agaga Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Aloese mai Mailei o le Agasala Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le a Se Mea Ua e Faia i Lo’u Igoa? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

E! O Le Togafiti Poto a Le ua Leaga M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Seia Tatou Toe Feiloai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Count Your Blessings Faapotopotoga   
O Afafine i Lo’u Malo: O Le Talaaga ma le Galuega a le Aualofa Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tumau, Tumau Pei o Mauga Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Mausali ma le Le Mafaagaeetia Silvia H. Allred  listenprint
Download
close

Descargar

 

Audio

Ia Outou Alofa Atu i Nisi, ma Faia ai se Eseesega Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faapaia Mai Au Faapotopotoga   
“E Le Uma le Alofa” Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns