ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Let Zion in Her Beauty Rise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Lần Nữa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Vì Đức Tin của Các Ngươi Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ở trên Con Đường Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Vâng Theo Các Vị Tiên Tri Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Put Your Shoulder to the Wheel Giáo Đoàn   
Học Hỏi và Giảng Dạy Phúc Âm David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Suy Ngẫm về một Cuộc Đời Dâng Hiến D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tell Me the Stories of Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Về Những Điều Quan Trọng Hơn Hết Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Morning Breaks Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Quyền Tự Quyết: Thiết Yếu cho Kế Hoạch của Cuộc Sống Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hãy Có Sự Sáng! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Đức Tin—Sự Lựa Chọn Là Của Các Anh Chị Em Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Lord, I Would Follow Thee Giáo Đoàn   
Sự Sống Còn Thật Sự của Chúng Ta Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Những Tấm Kính Đền Thờ Chiếu Rọi đến Suốt Vĩnh Cửu: Chứng Ngôn về Gia Đình Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Không Bao Giờ Lìa Bỏ Ngài Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Quyền Năng Biến Đổi của Đức Tin và Chí Khí Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Làm Gương cho Các Tín Đồ Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

“Đến Cùng Ta với Một Tấm Lòng Cương Quyết, và Ta Sẽ Chữa Lành cho Họ” Cả Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ngài Dạy Chúng Ta Phải Cởi Bỏ Con Người Thiên Nhiên Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Cao trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn   
Tính Kiêu Hãnh và Chức Tư Tế Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Phục Vụ với Thánh Linh Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ba Điều Lựa Chọn Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Called to Serve Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Truth Eternal Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Tin Cậy nơi Thượng Đế, Rồi Hãy Đi và Làm Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Dear to the Heart of the Shepherd Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Thanh Tẩy Bình Chứa ở Bên Trong Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Đức Thánh Linh và Sự Mặc Khải Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn   
Làm Gương cho Các Tín Đồ Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hai Đường Dây Liên Lạc Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Hãy Yêu Thương Nhau Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ân Tứ Thiêng Liêng về Lòng Biết Ơn Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Come, Rejoice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Sáng Hỡi, Xin Dìu Tôi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Chức Tư Tế A Rôn L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nhận Được Đức Thánh Linh David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Nuôi Dạy Con Cái với Lòng Can Đảm Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tôi Là Con Đức Chúa Cha. Giáo Đoàn   
Linh Hồn Các Ngươi Sẽ Được Yên Nghỉ Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tránh Xa Cạm Bẫy Tội Lỗi Cả Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Con Đã Làm Gì Với Tên của Ông? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ôi Xảo Quyệt Thay Kế Hoạch của Kẻ Tà Ác Đó M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Count Your Blessings Giáo Đoàn   
“Các Con Gái trong Vương Quốc của Ta”: Lịch Sử và Việc Làm của Hội Phụ Nữ Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
“Bền Bỉ và Bất Di Bất Dịch” Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Có Những Người, Ta Phải Đem Lòng Thương Xót, Tức Là Những Kẻ Do Dự Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

More Holiness Give Me Giáo Đoàn   
Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns