BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir   
Let Zion in Her Beauty Rise Mormon Tabernacle Choir   
Sa Pagkikita Nating Muli Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Mormon Tabernacle Choir   
Dahil sa Inyong Pananampalataya Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manatili sa Landas Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagsunod sa mga Propeta Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lakas Mo ay Idagdag Kongregasyon   
Pagkatuto at Pagtuturo ng Ebanghelyo David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Larawan ng Isang Buhay na Inilaan D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga K’wento kay Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Sa Mga Bagay na Pinakamahalaga Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Umaga Na Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kalayaan: Mahalaga sa Plano ng Buhay Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magkaroon ng Liwanag! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pananampalataya—Kayo ang Pumili Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoon, Kayo’y Laging Susundin Kongregasyon   
Ang Ating Kaligtasan Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Salamin ng Kawalang-Hanggan ng Templo: Isang Patotoo ng Pamilya Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kailanma’y Huwag Siyang Iwan Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Nagpapabagong Kapangyarihan ng Pananampalataya at Pagkatao Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O, Makinig Lahat ng Bansa! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

“Lumapit sa Akin nang May Buong Layunin ng Puso, at Pagagalingin Ko Kayo” Elder Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinuturuan Niya Tayong Hubarin ang Likas na Tao Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon   
Kapalaluan at ang Priesthood Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Maglingkod nang May Espiritu Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Tatlong Prinsipyo ng Pagpili Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinawag na Maglingkod Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Truth Eternal Mormon Tabernacle Choir   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Mormon Tabernacle Choir   
Magtiwala sa Diyos, Pagkatapos ay Humayo at Gumawa Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nasa Puso ng Pastol Mormon Tabernacle Choir   
Paglilinis ng Panloob na Templo Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Espiritu Santo at Paghahayag Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Kongregasyon   
Maging Uliran ng mga Nagsisisampalataya Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dalawang Linya ng Pakikipag-ugnayan Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mahalin ang Isa’t isa Mormon Tabernacle Choir   
Ang Banal na Kaloob na Pasasalamat Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Rejoice Mormon Tabernacle Choir   
Liwanag sa Gitna Nitong Dilim Mormon Tabernacle Choir   
Ang Priesthood ni Aaron L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tanggapin ang Espiritu Santo David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Katatagan ng Kalooban ng Magulang Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Anak ng Diyos Kongregasyon   
Kapahingahan ng Inyong mga Kaluluwa Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pag-iwas sa Bitag ng Kasalanan Elder Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ano ang Nagawa Mo sa Aking Pangalan? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Yaong Tusong Plano Niyang Masama M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sing We Now at Parting Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Count Your Blessings Kongregasyon   
“Mga Anak na Babae sa Aking Kaharian”: Ang Kasaysayan at Gawain ng Relief Society Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Adhikain Ninyo’y Ituloy Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Matibay at Matatag Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

At ang Ibang Nagaalinlangan ay Inyong Kahabagan Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Kongregasyon   
Ang Pag-ibig sa Kapwa-Tao Kailanman ay Hindi Nagkukulang Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns