อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเยโฮวาห์โปรดทรงนำเรา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Let Zion in Her Beauty Rise คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
As We Meet Together Again ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เราขอบพระทัยสำหรับศาสดา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Because of Your Faith เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Stay on the Path โรสแมรี เอ็ม. วิกซอม  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Obedience to the Prophets เอ็ลเดอร์คลอดิโอ อาร์. เอ็ม. คอสตา  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาช่วยให้ไหล่หนุนล้อเดิน ที่ประชุม
Gospel Learning and Teaching เดวิด เอ็ม. แมคคองกี  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Reflections on a Consecrated Life เอ็ลเดอร์ดี. ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เล่าเรื่องพระเยซูให้ฉันฟังที คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Of Things That Matter Most ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

อรุณรุ่งเริ่ม คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Agency: Essential to the Plan of Life เอ็ลเดอร์โรเบิร์ต ดี. เฮลส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Let There Be Light! เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Faith—the Choice Is Yours อธิการริชาร์ด ซี. เอชลีย์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระเจ้าขอข้าตามพระองค์ ที่ประชุม
Our Very Survival Elder Kevin R. Duncan  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Temple Mirrors of Eternity: A Testimony of Family Elder Gerrit W. Gong  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Never Leave Him เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Transforming Power of Faith and Character เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก๊อตต์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ทุกชนชาติจงฟัง! Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
Be Thou an Example of the Believers เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

“Come unto Me with Full Purpose of Heart, and I Shall Heal You” Elder Patrick Kearon  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

He Teaches Us to Put Off the Natural Man Elder Juan A. Uceda  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม
Pride and the Priesthood ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Serve with the Spirit ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Three Rs of Choice ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ถูกเรียกให้รับใช้ Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Truth Eternal คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Jehovah, Lord of Heaven and Earth คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Trust in God, Then Go and Do ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ของรักจากใจพระผู้เลี้ยงแกะ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
Cleansing the Inner Vessel ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Holy Ghost and Revelation เอ็ลเดอร์เจย์ อี. เจนเซ็น  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม
Be an Example of the Believers แมรีย์ เอ็น. คุก  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Two Lines of Communication เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงรักกันและกัน คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Divine Gift of Gratitude ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงมาร่าเริงยินดี คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Come, Rejoice คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
แสงอันเมตตาโปรดนำ คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
The Priesthood of Aaron เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Receive the Holy Ghost เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Courageous Parenting Elder Larry R. Lawrence  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฉันลูกพระผู้เป็นเจ้า ที่ประชุม
Rest unto Your Souls Elder Per G. Malm  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Avoiding the Trap of Sin Elder Jairo Mazzagardi  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

What Have You Done with My Name? Elder Mervyn B. Arnold  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O That Cunning Plan of the Evil One เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จนกว่าเราจะพบกันอีก ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Sing We Now at Parting คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล
อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่สมาคมสงเคราะห์สามัญ

 listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Count Your Blessings ที่ประชุม
Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society จูลี บี. เบค  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

Carry On Relief Society Choir from Stakes in Kearns
Steadfast and Immovable ซิลเวีย เอช. ออล์เรด  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

And of Some Have Compassion, Making a Difference บาร์บารา ธอมพ์สัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

เพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ให้ฉัน ที่ประชุม
Charity Never Faileth ประธานโธมัส เอส. มอนสัน  listen
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns