LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Sihova Haofaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Let Zion in Her Beauty Rise Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Koeʻuhí Ko Hoʻo Tuí Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Nofo Maʻu ʻi he Halá Rosemary M. Wixom watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Talangofua ki he Kau Palōfitá Claudio R. M. Costa watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻAonga ki Māmani ha Kau Ngāue Lelei Haʻofangá   
Ko Hono Ako mo Akoʻi ‘o e Ongoongoleleí David M. McConkie watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakakaukauloto ki ha Moʻui Kuo Fakatapui D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Talamai ʻa e Ngaahi Talanoa ʻo Sīsuú Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻO e Meʻa Mahuʻinga Tahá Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Beautiful Zion, Built Above Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
Tuku ke Ulo! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tuí—Ko e Fili Ia ʻa ʻAu Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko Hotau Moʻuiʻangá Kevin R. Duncan watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Sioʻata ʻo ʻItānití he Temipalé: Ko ha Fakamoʻoni ʻo e Fāmilí Gerrit W. Gong watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻEiki, Te u Muimui Atú Haʻofangá   
ʻOua Naʻa Liʻaki Ia Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mālohi Liliu ʻo e Tuí mo e ʻUlungāanga Leleí Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOua Naʻa Liʻaki Ia Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mālohi Liliu ʻo e Tuí mo e ʻUlungāanga Leleí Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Home Family Choir from Stakes in Sandy and Draper   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa Māmani Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Go, Ye Messengers of Heaven Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ka Ke ʻi he Kakai Tuí ko e Fakaʻilonga Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

“Haʻu Kiate Au mo e Loto Fakamātoato Moʻoni, pea Te u Fakamoʻui ʻa Kimoutolu” ʻEletā Patrick Kearon watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOkú Ne Akoʻi Kitautolu ke Tau Liʻaki e Tangata Fakakakanó Juan A. Uceda watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Haʻofangá   
Hīkisiá mo e Lakanga Fakataulaʻeikí Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngāue ʻi he Laumālié Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Konga ‘e Tolu ‘o e Filí Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ui ki he Ngāué Priesthood Choir from the Provo Missionary Training Center   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Truth Eternal Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Jehovah, Lord of Heaven and Earth Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Falala ki he ʻOtuá, Pea ʻAlu Leva ʻo Fakahoko Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ʻOfa ʻa e Tauhí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko Hono Fakamaʻa ʻo e Loto Ipú Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Laumālie Māʻoniʻoní mo e Fakahaá Jay E. Jensen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá   
Hoko ko ha Faʻifaʻitakiʻanga ʻo e Kakai Tuí Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ongo Founga ʻo e Fetuʻutakí Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Mou Feʻofaʻaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Meʻafoaki Fakalangi ʻo e Loto Houngaʻiá Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Come, Rejoice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Kosipelí ko e Maama Leleí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Lakanga Fakataulaʻeiki ʻo ʻĒloné L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Loto-toʻa he Tauhi Fānaú Larry R. Lawrence watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fānau Au ʻa e ʻOtuá. Haʻofangá   
Fiemālie Homou Laumālié Per G. Malm watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fakaʻehiʻehi mei he Tauhele ʻo e Angahalá ʻEletā Jairo Mazzagardi watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Hā Kuó ke Fai ʻaki Hoku Hingoá? Mervyn B. Arnold watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOiauē, ʻa e Palani Olopoto ʻa e Tokotaha Angakoví M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kae ʻOua Ke Tau Toe Fakataha Mai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sing We Now at Parting Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Count Your Blessings Haʻofangá   
“Ngaahi ʻOfefine ʻi Hoku Puleʻangá”: Ko e Hisitōlia mo e Ngāue ʻa e Fineʻofá Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fai Atu ʻa e Ngāué Relief Society Choir from Stakes in Kearns   
Tuʻumaʻu mo Taʻeueʻia Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Peá ke Manavaʻofa ki he Niʻihi, ʻo Fakahoko ha Liliu Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakatapuʻi Au Haʻofangá   
ʻOku ʻIkai Fakaʻau ʻo Ngata ʻa e ʻOfá Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

The Spirit of God Relief Society Choir from Stakes in Kearns