BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
Komperensya Na Usab Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

We Listen to a Prophet’s Voice Mormon Tabernacle Choir   
Ang Adlaw nga Igpapahulay ug ang Sakrament L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Mahimo nga sama sa Gamay nga Bata Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Mga Sumusunod ni Kristo Ni Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Redeemer Lives Kongregasyon   
Ang Pag-ula Moayo sa Tanang Kasakit Ni Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang LDS nga mga Kababayen-an Talagsaon! Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Savior Loves Me Mormon Tabernacle Choir   
Mga Oportunidad sa Paghimo og Maayo Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf  listenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Report sa Departamento sa Pag-awdit sa Simbahan, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Estatistikanhong Report, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Gigiyahan sa Espiritu Santo Ni President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Atubanga ang Umaabut uban sa Hugot nga Pagtuo Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Press Forward, Saints Kongregasyon   
Pag-establisar og usa ka Kristohanon nga Panimalay Ni Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Pagpamatuod Ni Elder Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinguha Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Pagkaplag og Kalipay pinaagi sa Mahigugmaong Pagserbisyo Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Pag-andam sa Kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Paglaum Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Sagradong mga Yawe sa Aaronic Priesthood Ni Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Redeemer of Israel Kongregasyon   
Inyong Potensyal, Inyong Pribilehiyo Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagkat-on diha sa Priesthood Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Gahum sa Priesthood Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Thou Rock of Our Salvation Mormon Tabernacle Choir   
Sabbath Day Mormon Tabernacle Choir   
Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir   
Naghulat diha sa Dalan sa Damasco Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Labaw Pa Ka Mananaug pinaagi Kaniya Nga Nahigugma Kanato Ni Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Makapabalaan nga Buhat sa Welfare Ni Bishop H. David Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Let Us All Press On Kongregasyon   
Ang Tinuod nga Kinaiya sa Pagka-disipulo Ni Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Espiritu sa Pagpadayag Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Have I Done Any Good? Mormon Tabernacle Choir   
Ang Balaan nga Templo—ang Suga sa Kalibutan Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

The Spirit of God Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Saw a Mighty Angel Fly Mormon Tabernacle Choir   
I'm Trying to Be like Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Ang Mahangturong mga Panalangin sa Kaminyoon Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ako Nagabadlong ug Nagapanton sa Akong Gihigugma D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Labing Bililhon nga mga Panalangin sa Ginoo Ni Elder Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Come, Ye Children of the Lord Kongregasyon   
Unsa nga Matang sa mga Lalaki ug mga Babaye Kamo Mahisama? Ni Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Gitawag nga Mahimong Santos Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Milagro sa Pag-ula M. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Bandila ngadto sa mga Nasud Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Sa Pagpanamilit Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

More Holiness Give Me Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Kongregasyon   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Ako Nagtuo sa Pagkamatinuoron ug Pagkamatinud-anon Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

“Hinumdumi kini: Pagkamabination Magagikan Kanako” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I’m a Young Woman and I Believe! Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw  listen 
Download
close

I-download

 

Audio

Mga Magbalantay sa Hiyas Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Usa ka Buhing Pagpamatuod Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

How Firm a Foundation Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City