TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E Arue Tatou Nei Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E Amuiraa Faahou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

We Listen to a Prophet’s Voice Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Sabati e te Oro‘a L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ia Riro Mai te Hoê Tamarii-rii Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Feia Pee i te Mesia Na Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I Know That My Redeemer Lives Amuiraa   
E Nehenehe te Taraehara e Faaora i te mau Mauiui atoa Na Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E mea Maere te mau Vahine Momoni! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I Know That My Savior Loves Me Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau Rave‘a no te Rave i te Maitai Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E te Mau Nunaa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Te Patururaa i te Feia Faatere o te Ekalesia Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Parau Faaite na te Aupŭpŭ Hi‘opo‘a a te Ekalesia, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Parau Faaite Rahiraa Melo, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Arata‘ihia e te Varua Mo‘a Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Hi‘o i to Ananahi ma te Faaroo Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Haere Tatou ma te Faaroo Amuiraa   
Haamau i te hoê nohoraa faatumuhia i ni‘a i te Mesia Na Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Iteraa Papû Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te Hinaaro Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Iteraa i te Oaoa na roto i te Taviniraa Here M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Faaineineraa i to te Ao nei no te Tae-Piti-raa mai Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Ti‘aturiraa (te tia‘iraa) Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te mau Taviri Mo‘a o te Autahu‘araa a Aarona Na Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
To Outou Puai, to Outou Haamaitairaa Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Haapiiraa i roto i te Autahu‘araa Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Mana o te Autahu‘araa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

O Thou Rock of Our Salvation Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Sabbath Day Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Mau Nunaa! Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Tia‘iraa i ni‘a i te Purumu no Damaseko Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E riro te Rê i Taua mau Mea Atoa nei ia Tatou, i tei Aroha mai ia Tatou nei Na Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Ohipa Haamo‘araa a te Faanahoraa Totaururu Na te Episekopo H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Ara Mai Tatou Amuiraa   
Te Auraa o te Ti‘araa Pĭpĭ Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Varua o te Heheuraa David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Have I Done Any Good? Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Hiero Mo‘a—E Mori no to te Ao nei Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

The Spirit of God Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I Saw a Mighty Angel Fly Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I'm Trying to Be like Jesus Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau Haamaitairaa Mure ore o te Faaipoiporaa Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

«O ta’u e here ra, o ta’u ïa e ao, e e papai ho’i» D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te mau Haamaitairaa Faufaa roa a‘e a te Fatu Na Elder Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Haere Mai e Himene Amuiraa   
Eaha to outou huru e au ai? Na Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Piihia ia Riro ei Feia Mo‘a Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Te Semeio o te Taraehara C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

E Reva no te mau Fenua Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I te Taa-ê-raa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

More Holiness Give Me Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Feia Apî Tamahine

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
«Te Ti‘aturi nei Au ia Ora ma te Parau-ti‘a e ma te Haavare Ore» Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

«A Haamana‘o i teie: E haamata te Hamani Maitai Ia’u nei» Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I’m a Young Woman and I Believe! Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei  listen 
Download
close

Download

Audio

Feia Paruru i te Viivii-ore. Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Te Hoê Iteraa Papû Ora Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Text

Auê te Paari Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City