อ่าน  ดูฟังดาวน์โหลด

การประชุมใหญ่ทั้งการประชุม

watch
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

จงยินดีพระเจ้าทรงเป็นราชัน! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สิริแด่พระเป็นเจ้า คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การประชุมใหญ่เวียนมาอีกครา โดย ประธานโธมัส เอส.มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Listen to a Prophet’s Voice คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
สะบาโตและศีลระลึก เอ็ลเดอร์แอล. ทอม เพอร์รีย์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เป็นเหมือนเด็กเล็กๆ โดย จีน เอ. สตีเวนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Followers of Christ เอ็ลเดอร์วอลเตอร์ เอฟ. กอนซาเลซ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

I Know That My Redeemer Lives ที่ประชุม   
The Atonement Covers All Pain Elder Kent F. Richards watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

สตรีแอลดีเอสช่างเหลือเชื่อ! โดย เอ็ลเดอร์เควนทิน แอล. คุก watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Know That My Savior Loves Me คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
โอกาสให้ทำดี โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันเสาร์

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

ฐานมั่นคงหนักหนา Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศาสนจักร นำเสนอโดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รายงานจากแผนกตรวจสอบบัญชีของศาสนจักรปี 2010 โรเบิร์ต ดับเบิลยู. แคนท์เวลล์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รายงานสถิติปี 2010 บรูค พี. เฮลส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
ได้รับการนำทางโดยพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ โดย ประธานบอยด์ เค. แพคเกอร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เผชิญอนาคตด้วยศรัทธา โดย เอ็ลเดอร์รัสเซลล์ เอ็ม. เนลสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

รีบรุดสิทธิชน ที่ประชุม   
สร้างบ้านที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด เจ. เมนส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ประจักษ์พยาน โดย เอ็ลเดอร์เซซิล โอ. ซามูเอลสัน จูเนียร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Desire เอ็ลเดอร์ดัลลิน เอช. โอ๊คส์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

พบปีติผ่านการรับใช้ด้วยความรัก โดย เอ็ลเดอร์เอ็ม. รัสเซลล์ บัลลาร์ด watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคฐานะปุโรหิต

watchlisten 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
เตรียมโลกไว้ให้พร้อมรับการเสด็จมาครั้งที่สอง เอ็ลเดอร์นีล แอล. แอนเดอร์เซ็น watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ความหวัง,หวัง เอ็ลเดอร์สตีเวน อี. สโนว์ watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

Sacred Keys of the Aaronic Priesthood แลร์รีย์ เอ็ม. กิบสัน watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

พระผู้ไถ่แห่งอิสราเอล ที่ประชุม   
ศักยภาพของท่าน เอกสิทธิ์ของท่าน โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Learning in the Priesthood ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์  listen 
Download
close

Download

Video

Audio

อำนาจฐานะปุโรหิต โดยประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคเช้าวันอาทิตย์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

O Thou Rock of Our Salvation คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
Sabbath Day คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
ทุกชนชาติจงฟัง! คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
การรอคอยบนถนนสู่ดามัสกัส โดย ประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย โดย เอ็ลเดอร์พอล วี. จอห์นสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Sanctifying Work of Welfare อธิการเอช. เดวิด เบอร์ตัน watchlisten 
Download
close

Download

Video

Audio

ขอให้เรารุดไป ที่ประชุม   
คุณสมบัติสำคัญของการเป็นสานุศิษย์ โดย ซิลเวีย เอช. ออล์เรด watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

วิญญาณแห่งการเปิดเผย โดย เอ็ลเดอร์เดวิด เอ. เบดนาร์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Have I Done Any Good? คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พระวิหารศักดิ์สิทธิ์—ประภาคารส่องโลก โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Spirit of God คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

ภาคบ่ายวันอาทิตย์

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

I Saw a Mighty Angel Fly คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
I'm Trying to Be like Jesus คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
พรนิรันดร์ของการแต่งงาน โดย เอ็ลเดอร์ริชาร์ด จี. สก็อตต์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

เรารักผู้ใดเราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั้น โดย เอ็ลเดอร์ดี ทอดด์ คริสทอฟเฟอร์สัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

พรอันมีค่าสูงสุดของพระเจ้า โดย เอ็ลเดอร์คาร์ล บี. แพรทท์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

มาเถิด ท่านลูกหลานพระเจ้า ที่ประชุม   
เจ้าควรเป็นคนอย่างไรเล่า โดย เอ็ลเดอร์ลินน์ จี. รอบบินส์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ได้รับเรียกเป็นวิสุทธิชน เอ็ลเดอร์เบนฮามิน เด โอโยส watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ปาฏิหาริย์ของการชดใช้ เอ็ลเดอร์ซี. สก็อตต์ โกรว์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

An Ensign to the Nations เอ็ลเดอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์  listen 
Download
close

Download

Video

Audio

ยามเราจากกัน โดย ประธานโธมัส เอส. มอนสัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

More Holiness Give Me คณะนักร้องประสานเสียงมอรมอนแทเบอร์นาเคิล   
อ่าน  ดูฟังพิมพ์ดาวน์โหลด

การประชุมเยาวชนหญิงสามัญ

 listen 
Download
close

ดาวน์โหลด

 

วีดิทัศน์

เสียง

สูงขึ้นไป ณ ยอดเขา ที่ประชุม   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
ฉันเชื่อในการเป็นคนซื่อสัตย์และแน่วแน่ แอนน์ เอ็ม. ดิบบ์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

“จำไว้ให้ดี ความเมตตาเริ่มที่เรา” แมรี เอ็น. คุก watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I’m a Young Woman and I Believe! ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย  listen 
Download
close

Download

Audio

ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ อีเลน เอส. ดัลตัน watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
ประจักษ์พยานที่มีชีวิต โดย ประธานเฮนรีย์ บี. อายริงก์ watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

ฐานมั่นคงหนักหนา Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City