Կարդալ  ԴիտելԼսելԲեռնավորել

Ամբողջ համաժողովը

watch
Download
close

Բեռնավորել

 

Տեքստ

Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցնծա, Տերն Արքա է Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Փառք Աստծուն բարձրում Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կրկին համաժողով է Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

We Listen to a Prophet’s Voice Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Հանգստության օրը և հաղորդությունը Լ. Թոմ Փերի watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Դառնալ փոքր երեխայի նման Ջին Ա. Սթիվենս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Քրիստոսի հետևորդները Վոլթեր Ֆ. Գոնզալես watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

I Know That My Redeemer Lives Հավաքվածներ   
Քավությունը ծածկում է բոլոր ցավերը Քենթ Ֆ. Ռիչարդս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

ՎՕՍ կանայք սքանչելի են Քվենթին Լ. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

I Know That My Savior Loves Me Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Բարիք անելու հնարավորություններ Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Բարձր լեռան վրա Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Աստծո Սրբեր Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատում Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Եկեղեցու աուդիտի բաժանմունքի 2010թ. հաշվետվություն Վ Քանթվելի կողմից watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2010թ. Բրուք Պ. Հեյլսը watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Առաջնորդվելով Սուրբ Հոգով Բոյդ Կ. Փաքեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Հավատքով դեմ առ դեմ կանգնեք ապագային Ռասսել Մ. Նելսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Press Forward, Saints Հավաքվածներ   
Հիմնել Քրիստոսակենտրոն տուն Երեց Ռիչարդ Ջ.Մեյնզ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Վկայություն Օ. Սամուելսոն Կրտսեր watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ցանկություն Դալլին Հ. Օուքս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Գտնել ուրախություն սիրով ծառայելու միջոցով Մ. Ռասսել Բալլարդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Թող Սիոնը Իր գեղեցկությամբ բարձրանա Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

watchlisten 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Նախապատրաստել աշխարհը Երկրորդ Գալստին Նիլ Լ. Անդերսեն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Հույս Սթիվեն Ի. Սնոու watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Ահարոնյան Քահանայության սրբազան բանալիները Լարրի Մ. Գիբսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Իսրայելի Քավիչը Հավաքվածներ   
Ձեր ներուժը՝ ձեր արտոնությունը Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Սովորել Քահանայությունում Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Քահանայության զորություն Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Ով Դու, մեր Փրկության Վեմ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Sabbath Day Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Լսեք, ազգեր բոլոր Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սպասելով դեպի Դամասկոս տանող ճանապարհին Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Առաւել եւս յաղթում ենք նորա միջոցովը` որ մեզ սիրեց Փոլ Վ. Ջոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Բարօրության սրբագործող աշխատանքը Հ. Դեյվիդ Բըրթն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Եկեք առաջ շարժվենք Հավաքվածներ   
Աշակերտ լինելու էությունը Սիլվիա Հ. Ալրեդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Հայտնության Հոգին Դեյվիդ Ա. Բեդնար watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Have I Done Any Good? Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Սուրբ Տաճար` փարոս աշխարհին Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

The Spirit of God Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

I Saw a Mighty Angel Fly Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
I'm Trying to Be like Jesus Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Ամուսնության հավերժական օրհնությունները Ռիչարդ Գ. Սքոթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Ես որոնց որ սիրում եմ հանդիմանում եմ և խրատում եմ Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Տիրոջ ամենաառատ օրհնությունները Բ. Փրաթ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Եկեք, Տիրոջ զավակներ Հավաքվածներ   
Ինչպիսի՞ մարդ և կին եք դուք պարտավոր լինել Գ. Ռոբբինս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Կանչված լինելու Սրբեր Բենջամին Դե Հոյոս watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Քավության հրաշքը Երեց Սքոթ Գրոու watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Դրոշակ ազգերի համար Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Բաժանվելով Թոմաս Ս. Մոնսոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Էլ ավել սրբություն տուր ինձ Մորմոնական Թաբերնաքլի Երգչախումբ   
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Երիտասարդ Կանանց գերագույն ժողով

 listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Բարձր լեռան վրա Հավաքվածներ   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Ես հավատում եմ ազնիվ և ճշմարիտ լինելուն Էն Մ. Դիբ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

«Հիշիր, բարությունը սկսում է քեզանից» Մերի Ն. Քուք watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

I’m a Young Woman and I Believe! Հիսուս Քրիստոսի Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցի  listen 
Download
close

Բեռնավորել

 

Աուդիո

Առաքինության պահապաններ Էլեյն Ս. Դալտոն watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Կենդանի վկայություն Հենրի Բ. Այրինգ watchlistenprint
Download
close

Բեռնավորել

 

Վիդեո

Աուդիո

Տեքստ

Աստծո Սրբեր Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City