ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ຂໍ້​ຄວາມ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາພາກເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Rejoice, the Lord Is King! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Glory to God on High ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
It’s Conference Once Again ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

We Listen to a Prophet’s Voice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
The Sabbath and the Sacrament ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Become as a Little Child Jean A. Stevens watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Followers of Christ ແອວເດີ ວໍເທີ ແອັຟ ກອນຊາເລສ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

I Know That My Redeemer Lives ຜູ້ມາຮ່ວມ
The Atonement Covers All Pain Elder Kent F. Richards watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

LDS Women Are Incredible! ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

I Know That My Savior Loves Me ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Opportunities to Do Good ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

High on the Mountain Top ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາພາກບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

How Firm a Foundation Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
ການສະໜັບສະໜູນເຈົ້າໜ້າທີ່ຊັ້ນຜູ້ໃຫຍ່ຂອງສາດສະໜາຈັກ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Church Auditing Department Report, 2010 ຣໍເບີດ ດັບເບິນຢູ ແຄນແວວ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Statistical Report, 2010 ບະຣຸກ ພີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
Guided by the Holy Spirit ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Face the Future with Faith ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Press Forward, Saints ຜູ້ມາຮ່ວມ
Establishing a Christ-Centered Home Elder Richard J. Maynes watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Testimony Elder Cecil O. Samuelson Jr. watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Desire ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Finding Joy through Loving Service ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກຖານະປະໂລຫິດ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
Preparing the World for the Second Coming ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຄວາມຫວັງ Elder Steven E. Snow watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Sacred Keys of the Aaronic Priesthood Larry M. Gibson watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Redeemer of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
Your Potential, Your Privilege ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Learning in the Priesthood ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Priesthood Power ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນອາທິດພາກເຊົ້າ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

O Thou Rock of Our Salvation ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Sabbath Day ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Hark, All Ye Nations! ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Waiting on the Road to Damascus ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

More Than Conquerors through Him That Loved Us Elder Paul V. Johnson watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

The Sanctifying Work of Welfare Bishop H. David Burton watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Let Us All Press On ຜູ້ມາຮ່ວມ
The Essence of Discipleship Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

The Spirit of Revelation ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Have I Done Any Good? ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
The Holy Temple—a Beacon to the World ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

The Spirit of God ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນອາທິດພາກບ່າຍ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

I Saw a Mighty Angel Fly ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
I'm Trying to Be like Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
The Eternal Blessings of Marriage ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

“As Many as I Love, I Rebuke and Chasten” ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

The Lord’s Richest Blessings Elder Carl B. Pratt  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Come, Ye Children of the Lord ຜູ້ມາຮ່ວມ
What Manner of Men and Women Ought Ye to Be? Elder Lynn G. Robbins  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Called to Be Saints Elder Benjamín De Hoyos  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

The Miracle of the Atonement Elder C. Scott Grow  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

An Ensign to the Nations ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

At Parting ປະທານທອມມັສ ແອັສ ມອນສັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

More Holiness Give Me ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ

 listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City
I Believe in Being Honest and True ແອນ ເອັມ ດິບ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

“Remember This: Kindness Begins with Me” ແມຣີ ເອັນ ຄຸກ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

I’m a Young Woman and I Believe! ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ສຽງ

Guardians of Virtue ອີເລນ ແອັສ ດໍຕັນ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City
A Living Testimony ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ  listen
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

How Firm a Foundation Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City