FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Aufaipese a le Tapeneko   
E Mamalu i le Atua Aufaipese a le Tapeneko   
Ua Toe O’o Mai foi le Konafesi Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

We Listen to a Prophet’s Voice Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Sapati ma le Faamanatuga L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Avea e faapei o se Tama Itiiti Saunia e Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Soo o Keriso Saunia e Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I Know That My Redeemer Lives Faapotopotoga   
O Le Togiola e Aofia ai Tiga Uma Saunia e Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

E Ofoofogia Tamaitai o le AAG! Saunia e Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I Know That My Savior Loves Me Aufaipese a le Tapeneko   
O Avanoa e Fai Ai Mea Lelei Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I Luga o Mauga Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Faavae Malosi Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Dieter F. Uchtdorf  listenprint
Download
close

Sii mai

 

Otio

Anotusi

Lipoti a le Matagaluega Suetusi a le Ekalesia, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Lipoti Faafuainumera, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Taialaina e le Agaga Paia Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faasaga Atu ma le Faatuatua i le Lumanai Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Le Au Paia Uunai i Luma Faapotopotoga   
Faatulagaina o se Aiga e Faatutotonu ai Keriso Saunia e Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Molimau Saunia e Elder Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Manao Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Mauaina o le Olioli e ala i Auaunaga Alofa M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Siona e le Nuu Lelei Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Sauniaina o le Lalolagi mo le Afio Mai Faalua Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faamoemoe Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ki Paia o le Perisitua Arona Saunia e Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
Lou Tulaga Gafatia, Lou Avanoa Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Aoaoina i le Perisitua Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Mana o le Perisitua Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Thou Rock of Our Salvation Aufaipese a le Tapeneko   
Sabbath Day Aufaipese a le Tapeneko   
Faalogo, Nuu Uma! Aufaipese a le Tapeneko   
Faatalitali i le Auala i Tamaseko Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ua Tatou Manumalo Aiai ona o Ia Ua Alofa Mai Ia Te i Tatou Saunia e Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Galuega Faapaia a le Uelefea Saunia e Bishop H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faamalosi ia i le Galuega Nei Faapotopotoga   
O Le Fatu o le Avea ai ma Soo Saunia e Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Agaga o Faaaliga David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Have I Done Any Good? Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Malumalu Paia—O Se Sulu Ta’iala i le Lalolagi Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

The Spirit of God Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Saw a Mighty Angel Fly Aufaipese a le Tapeneko   
I'm Trying to Be like Jesus Aufaipese a le Tapeneko   
O Faamanuiaga e Faavavau o le Faaipoipoga Saunia e Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Ou te Aoai Atu ma Sasa ia i Latou Uma Ou te Alofa I Ai D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Faamanuiaga Silisili ona Taua a le Alii Saunia e Elder Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Mai, Fanau a le Alii Faapotopotoga   
“Alii [ma Tamaitai] Pe Faapefea La Outou Amio e Tatau Ai?” Saunia e Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Valaauina e Avea ma Tagata Paia Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Vavega o le Togiola C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

O Le Tagavai i Nuu Ese Jeffery R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Pe a Tatou Taumavae Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Faapaia Mai Au Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a Tamaitai Talavou

 listen 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I Luga o Mauga Faapotopotoga   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
“Ou te Talitonu ia Faamaoni ma Amiotonu” Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

“Ia Manatua le Mea Lenei: O Le Agalelei e Amata Ia te A’u” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I’m a Young Woman and I Believe! O Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai  listen 
Download
close

Sii mai

 

Otio

Leoleo o le Mamā Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
O Se Molimau Ola Saunia e Peresitene Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Anotusi

Le Faavae Malosi Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City