LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Saturday Morning Session

   
Rejoice, the Lord Is King! Mormon Tabernacle Choir   
Glory to God on High Mormon Tabernacle Choir   
Është Konferencë Sërish Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
We Listen to a Prophet’s Voice Mormon Tabernacle Choir   
Shabati dhe Sakramenti L. Tom Perri  print
Bëhu si një Fëmijë i Vogël Nga Xhin A. Stivens  print
Pasues të Krishtit Nga Plaku Uolter F. Gonzáles  print
I Know That My Redeemer Lives Congregation   
Shlyerja Mbulon të Gjitha Dhembjet Nga Plaku Kent F. Riçards  print
Gratë SHDM Janë të Jashtëzakonshme! Nga Plaku Kuentin L. Kuk  print
I Know That My Savior Loves Me Mormon Tabernacle Choir   
Mundësi për të Bërë Mirë Henri B. Ajring  print
High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Saturday Afternoon Session

   
How Firm a Foundation Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Paraqitur nga Presidenti Diter F. Uhtdorf  print
Raporti i Departamentit të Kontrollit Financiar të Kishës, 2010 Robert W. Kentuell  print
Raporti Statistikor, 2010 Bruk P. Hejls  print
How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Të Drejtuar nga Shpirti i Shenjtë Nga Presidenti Bojd K. Paker  print
Të Përballosh të Ardhmen me Besim Nga Plaku Rasëll M. Nelson  print
Press Forward, Saints Congregation   
Të Ngremë një Shtëpi të Përqendruar tek Krishti Nga Plaku Richard J. Meinis  print
Dëshmia Plaku Sesil O. Samuelson i Riu  print
Dëshirë Nga Plaku Dallin H. Ouks  print
Duke Gjetur Gëzim përmes Shërbimit Të Përzemërt Nga Plaku M. Rasëll Ballard  print
Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Priesthood Session

   
See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Të Përgatisësh Botën për Ardhjen e Dytë Nil L. Andersen  print
shpresa Stiven E. Snou  print
Çelësa të Shenjtë të Priftërisë Aarone Nga Leri M. Gibson  print
Redeemer of Israel Congregation   
Potenciali Juaj, Privilegji Juaj Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf  print
Të Mësosh në Priftëri Henri B. Ajring  print
Fuqia e Priftërisë Tomas S. Monson  print
For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sunday Morning Session

   
O Thou Rock of Our Salvation Mormon Tabernacle Choir   
Sabbath Day Mormon Tabernacle Choir   
Hark, All Ye Nations! Mormon Tabernacle Choir   
Duke Pritur në Rrugën për Damask Nga Presidenti Diter F. Uhtdorf  print
Më Shumë se Fitimtarë për Hir të Atij që na Deshi Nga Plaku Pol V. Xhonson  print
Puna Shenjtëruese e Mirëqenies Nga peshkopi H. Dejvid Barton  print
Let Us All Press On Congregation   
Thelbi i të Qenit Dishepull Nga Silvia H. Ollred  print
Shpirti i Zbulesës Nga Plaku Dejvid A. Bednar  print
Have I Done Any Good? Mormon Tabernacle Choir   
Tempulli i Shenjtë – Një Fener për Botën Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
The Spirit of God Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sunday Afternoon Session

   
I Saw a Mighty Angel Fly Mormon Tabernacle Choir   
I'm Trying to Be like Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Bekimet e Përjetshme të Martesës Nga Plaku Riçard G. Skot  print
Unë të Gjithë Ata që i Dua, i Qortoj dhe i Ndëshkoj Nga Plaku D. Tod Kristoferson  print
Bekimet më me Vlerë të Zotit Nga Plaku Karl B. Prat  print
Come, Ye Children of the Lord Congregation   
Çfarë Lloj Burrash dhe Grash Duhet të Jeni? Nga Plaku Lin G. Robins  print
Të Thirrur për të Qenë Shenjtorë Benjamin De Hojos  print
Mrekullia e Shlyerjes C. Skot Grou  print
Një Flamur për Kombet Xhefri R. Holland  print
Në Lamtumirë Nga Presidenti Tomas S. Monson  print
More Holiness Give Me Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Young Women Meeting

   
High on the Mountain Top Congregation   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Unë Besoj në Qenien të Ndershme dhe të Vërteta En M. Dib  print
“Vetes … gjithmon’ i them: Mir’sia Fillon Te Ti” Meri N. Kuk  print
I’m a Young Woman and I Believe! The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints    
Ruajtëse të Virtytit Elen S. Dalton  print
I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Një Dëshmi e Gjallë Nga Presidenti Henri B. Ajring  print
How Firm a Foundation Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City