TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

A Oaoa na, e Arii te Fatu Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E Arue Tatou Nei Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E Amuiraa Faahou Na te peresideni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

We Listen to a Prophet’s Voice Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Sabati e te Oro‘a L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Ia Riro Mai te Hoê Tamarii-rii Na Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Feia Pee i te Mesia Na Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

I Know That My Redeemer Lives Amuiraa   
E Nehenehe te Taraehara e Faaora i te mau Mauiui atoa Na Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E mea Maere te mau Vahine Momoni! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

I Know That My Savior Loves Me Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau Rave‘a no te Rave i te Maitai Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E te Mau Nunaa e Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Auê te Paari Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Te Patururaa i te Feia Faatere o te Ekalesia Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Parau Faaite na te Aupŭpŭ Hi‘opo‘a a te Ekalesia, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Parau Faaite Rahiraa Melo, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Arata‘ihia e te Varua Mo‘a Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Hi‘o i to Ananahi ma te Faaroo Na Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Haere Tatou ma te Faaroo Amuiraa   
Haamau i te hoê nohoraa faatumuhia i ni‘a i te Mesia Na Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Iteraa Papû Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hinaaro Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Iteraa i te Oaoa na roto i te Taviniraa Here M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa na te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Faaineineraa i to te Ao nei no te Tae-Piti-raa mai Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Ti‘aturiraa (te tia‘iraa) Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te mau Taviri Mo‘a o te Autahu‘araa a Aarona Na Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
To Outou Puai, to Outou Haamaitairaa Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Haapiiraa i roto i te Autahu‘araa Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Mana o te Autahu‘araa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

O Thou Rock of Our Salvation Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Sabbath Day Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Mau Nunaa! Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Tia‘iraa i ni‘a i te Purumu no Damaseko Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E riro te Rê i Taua mau Mea Atoa nei ia Tatou, i tei Aroha mai ia Tatou nei Na Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Ohipa Haamo‘araa a te Faanahoraa Totaururu Na te Episekopo H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Ara Mai Tatou Amuiraa   
Te Auraa o te Ti‘araa Pĭpĭ Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Varua o te Heheuraa David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Have I Done Any Good? Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te Hiero Mo‘a—E Mori no to te Ao nei Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

The Spirit of God Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

I Saw a Mighty Angel Fly Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I'm Trying to Be like Jesus Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau Haamaitairaa Mure ore o te Faaipoiporaa Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

«O ta’u e here ra, o ta’u ïa e ao, e e papai ho’i» D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te mau Haamaitairaa Faufaa roa a‘e a te Fatu Na Elder Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Haere Mai e Himene Amuiraa   
Eaha to outou huru e au ai? Na Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Piihia ia Riro ei Feia Mo‘a Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Te Semeio o te Taraehara C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

E Reva no te mau Fenua Na Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

I te Taa-ê-raa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

More Holiness Give Me Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Feia Apî Tamahine

 listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

E te Mau Nunaa e Amuiraa   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
«Te Ti‘aturi nei Au ia Ora ma te Parau-ti‘a e ma te Haavare Ore» Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

«A Haamana‘o i teie: E haamata te Hamani Maitai Ia’u nei» Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

I’m a Young Woman and I Believe! Te Ekalesia a Iesu Mesia i te Feia Mo‘a i te Mau Mahana Hopea Nei  listen 
Download
close

Faauta uira mai

 

Raveʻa faaroo

Feia Paruru i te Viivii-ore. Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Te Hoê Iteraa Papû Ora Na te Peresideni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Parau papa‘i

Auê te Paari Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City