BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Mormon Tabernacle Choir   
Luwalhati sa Ating Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Kumperensya na Naman Ni President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

We Listen to a Prophet’s Voice Mormon Tabernacle Choir   
Ang Sabbath at ang Sakramento L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Maging Tulad sa Isang Maliit na Bata Ni Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Mga Alagad ni Cristo Ni Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Redeemer Lives Kongregasyon   
Sakop ng Pagbabayad-sala ang Lahat ng Nararamdaman nating Sakit Ni Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang mga Babaeng LDS ay Kahanga-hanga! Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Savior Loves Me Mormon Tabernacle Choir   
Mga Pagkakataong Gumawa ng Mabuti Ni President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Sa Tuktok ng Bundok Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligang Kaytibay Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Inilahad ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf  listenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ulat ng Church Auditing Department, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ulat sa Estadistika, 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ginagabayan ng Banal na Espiritu Ni President Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Harapin ang Kinabukasan nang may Pananampalataya Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Magpunyagi, mga Banal Kongregasyon   
Pagtatatag ng Isang Tahanang Nakasentro Kay Cristo Ni Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Patotoo Ni Elder Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hangarin Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Pagkakaroon ng Kagalakan sa Mapagmahal na Paglilingkod Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Paghahanda sa Mundo para sa Ikalawang Pagparito Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Pag-asa Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Mga Sagradong Susi ng Aaronic Priesthood Ni Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Manunubos ng Israel Kongregasyon   
Ang Inyong Potensyal, ang Inyong Pribilehiyo Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Pagkatuto sa Priesthood Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Kapangyarihan ng Priesthood Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Saligan ng Kaligtasan Mormon Tabernacle Choir   
Sabbath Day Mormon Tabernacle Choir   
O, Makinig Lahat ng Bansa! Mormon Tabernacle Choir   
Paghihintay sa Daan patungong Damasco Ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Higit Pa sa mga Mapagtagumpay sa Pamamagitan Niyaong sa Atin ay Umiibig Ni Elder Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Nagpapabanal na Gawaing Pangkapakanan Ni Bishop H. David Burton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Magpatuloy Tayo Kongregasyon   
Ang Kahulugan ng Pagiging Disipulo Ni Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Diwa ng Paghahayag Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Have I Done Any Good? Mormon Tabernacle Choir   
Ang Banal na Templo—Isang Tanglaw sa Mundo Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

The Spirit of God Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Saw a Mighty Angel Fly Mormon Tabernacle Choir   
I'm Trying to Be like Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Ang mga Walang-Hanggang Pagpapala ng Kasal o Pag-aasawa Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Lahat Kong Iniibig, ay Aking Sinasaway at Pinarurusahan Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Pinakamahahalagang Biyaya ng Panginoon Ni Elder Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

O mga Anak ng Diyos Kongregasyon   
Maging Anong Uri ng mga Tao Ba Nararapat Kayo? Ni Elder Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Tinawag na mga Banal Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Ang Himala ng Pagbabayad-sala C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Isang Sagisag sa mga Bansa Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Sa Paghihiwa-hiwalay Ni Pangulong Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Kabanalang Lalo, Aking Kahilingan Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Young Women

 listen 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Tuktok ng Bundok Kongregasyon   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Naniniwala Ako sa Pagiging Matapat at Tunay Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

“Kaya’t Tandaan: Ang Kabaitan sa ‘Kin Nagmumula” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I’m a Young Woman and I Believe! Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw  listen 
Download
close

I-download

 

Audio

Mga Tagapangalaga ng Kabanalan Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Isang Buhay na Patotoo Ni Pangulong Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Teksto

Saligang Kaytibay Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City