LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Kolōlia ki he ʻOtuá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Toe Konifelenisi ē Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

We Listen to a Prophet’s Voice Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Sāpaté mo e Sākalamēnití L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Hoko ʻo Hangē ha Kiʻi Tamasiʻi Siʻí Fai ʻe Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Kau Muimui ʻo Kalaisí Fai ʻe Elder Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

I Know That My Redeemer Lives Haʻofangá   
ʻOku Faitoʻo ʻe he Fakaleleí ʻa e Mamahi Kotoa Pē Fai ʻe Elder Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

ʻOku Fakaofo e Houʻeiki Fafine ʻo e Siasí! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

I Know That My Savior Loves Me Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ngaahi Faingamālie ke Fai Lelei Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Vakai ʻe Kāingá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Ko Hono Fokotuʻu e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Dieter F. Uchtdorf  listenprint
Download
close

Download

 

Ongó

Fakamatalá

Lipooti ʻa e Potungāue ʻAotita ʻa e Siasí, 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Lipooti Fakasitetisitika ʻo e 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Tataki ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní Fai ʻe Palesiteni Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Fehangahangai mo e Kahaʻú ʻi he Tui Fai ʻe ʻEletā Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Haʻofangá   
Ko e Fokotuʻu ʻo ha ʻApi ʻOku Fakatefito ʻia Kalaisí Fai ʻe Elder Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Fakamoʻoní Fai ʻe Elder Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Holi ʻo e Lotó Fai ʻe Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko Hono Maʻu e Fiefiá he Tokoni ʻOfá Fai ʻe Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Ko Hono Teuteuʻi ʻo e Māmaní ki he Hāʻele ʻAngauá Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

‘Amanaki Leleí Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ngaahi Kī Toputapu ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-ʻĒloné Fai ʻe Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá   
Ho Lelei Tahá, Ho Faingamālié Fai ʻe Palesiteni Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Ako ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Mālohi ʻo e Lakanga Fakataulaʻeikí Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Sīsū ne Ne Huhuʻi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Sabbath Day Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ke Fiefia ʻa Māmani Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Tatali ‘i he Hala ki Tāmasikusí Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

“Mahulu Hake He Kau Ikuná ʻIate Ia naʻe ʻOfa Kiate Kitautolú Fai ʻe ʻEletā Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Ngāue Fakamāʻoniʻoni ʻo e Uelofeá Fai ʻe Pīsope H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Tuku ke Tau Fai Mālohi Haʻofangá   
Ko e Uho ʻo e Tuʻunga Fakaākongá Fai ʻe Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Laumālie ʻo e Fakahaá Fai ʻe ʻEletā David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Have I Done Any Good? Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Temipale Māʻoniʻoní—Ko ha Maama ki he Māmaní Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

The Spirit of God Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I Saw a Mighty Angel Fly Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
I'm Trying to Be like Jesus Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Ngaahi Tāpuaki Taʻengata ʻo e Malí Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko Kimoutolu ʻOku ou ʻOfa aí, ʻOku ou Valokiʻi mo Tauteaʻi Fai ʻe ʻEletā D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Ngaahi Tāpuaki Fungani Taha ʻa e ʻEikí Fai ʻe ʻEletā Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Haʻofangá   
“Ko e hā ʻa e Anga ‘o e Tangatá mo e Fefiné ʻOku Taau mo Kimoutolú?” Fai ʻe ʻEletā Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Ui ke Hoko Ko ha Kau Māʻoniʻoní Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko e Mana ʻo e Fakaleleí C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Ko Ha Fuka ki he Ngaahi Puleʻangá Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

ʻI he Māvaé Fai ʻe Palesiteni Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

Fakatapuʻi Au Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Kau Finemuí

 listen 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Vakai ʻe Kāingá Haʻofangá   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
‘Oku ou Tui ‘oku Totonu ke Faitotonu mo Angatonu Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

“Manatuʻi ʻEni: ʻOku Kamata ʻa e Angaʻofá ʻIate Au” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

I’m a Young Woman and I Believe! Siasi ʻo Sīsū Kalaisi ʻo e Kau Māʻoniʻoni ʻi he Ngaahi ʻAho Kimui Ní  listen 
Download
close

Download

 

Ongó

Maluʻi ʻo e Angamaʻá Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Ko Ha Fakamoʻoni Moʻui Fai ʻe Palesiteni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamatalá

ʻE Kāinga Kuo Langa ha Tuʻunga Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City