ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

watch
Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Glory to God on High Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Lại Một Lần Nữa Đại Hội Trung Ương Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

We Listen to a Prophet’s Voice Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Ngày Sa Bát và Tiệc Thánh L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Trở Thành Như Trẻ Nhỏ Bài của Jean A. Stevens watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Những Tín Đồ của Đấng Ky Tô Bài của Anh Cả Walter F. González watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

I Know That My Redeemer Lives Giáo Đoàn   
Sự Chuộc Tội Chữa Lành Mọi Nỗi Đau Đớn Bài của Anh Cả Kent F. Richards watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Các Phụ Nữ Thánh Hữu Ngày Sau Thật Là Phi Thường! Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

I Know That My Savior Loves Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Cơ Hội Làm Điều Thiện Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Cao trên Đỉnh Núi Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Do Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf Trình Bày watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Bản Báo Cáo của Sở Kiểm Toán Giáo Hội, Năm 2010 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Bản Báo Cáo Thống Kê, Năm 2010 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

How Great the Wisdom and the Love Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
Được Thánh Linh Hướng Dẫn Bài của Chủ Tịch Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Đối Phó với Tương Lai bằng Đức Tin Bài của Anh Cả Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Press Forward, Saints Giáo Đoàn   
Thiết Lập một Mái Gia Đình Đặt Đấng Ky Tô Làm Trọng Tâm Bài của Anh Cả Richard J. Maynes watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Chứng Ngôn Bài của Anh Cả Cecil O. Samuelson Jr. watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ước Muốn Bài của Anh Cả Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Tìm Được Niềm Vui bằng Sự Phục Vụ với Tình Thương Bài của Anh Cả M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Let Zion in Her Beauty Rise Combined Choir from Brigham Young University - Idaho   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

See the Mighty Priesthood Gathered Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Guide Me to Thee Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
Chuẩn Bị Thế Gian cho Ngày Tái Lâm Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Hy Vọng Steven E. Snow watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Các Chìa Khóa Thiêng Liêng của Chức Tư Tế A Rôn Bài của Larry M. Gibson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn   
Tiềm Năng của Các Anh Em, Đặc Ân của Các Anh Em Bài của Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Học Hỏi trong Chức Tư Tế Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Quyền Năng của Chức Tư Tế Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

For the Strength of the Hills Priesthood Choir from the Logan and Ogden Institutes of Religion   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

O Thou Rock of Our Salvation Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sabbath Day Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Hark, All Ye Nations! Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Chờ Đợi trên Con Đường Dẫn đến Thành Đa Mách Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Chúng Ta Nhờ Đấng Yêu Thương Mình mà Thắng Hơn Bội Phần Bài của Anh Cả Paul V. Johnson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Công Việc An Sinh Thiêng Liêng Bài của Giám Trợ H. David Burton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Nào Cùng Nhau Bước Mạnh Giáo Đoàn   
Thực Chất của Vai Trò Môn Đồ Bài của Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Tinh Thần Mặc Khải David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Have I Done Any Good? Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đền Thờ Thánh—Ngọn Hải Đăng cho Thế Gian Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

The Spirit of God Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Saw a Mighty Angel Fly Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
I'm Trying to Be like Jesus Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Các Phước Lành Vĩnh Cửu của Hôn Nhân Bài của Anh Cả Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Phàm Những Kẻ Ta Yêu thì Ta Quở Trách Sửa Phạt Bài của Anh Cả D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Các Phước Lành Quý Báu Nhất của Chúa Bài của Anh Cả Carl B. Pratt watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Giáo Đoàn   
Các Ngươi Nên Là Những Người Như Thế Nào? Bài của Anh Cả Lynn G. Robbins watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Được Kêu Gọi làm Thánh Hữu Benjamín De Hoyos watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Phép Lạ của Sự Chuộc Tội C. Scott Grow watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Một Cờ Hiệu của Các Dân Tộc Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Khi Chúng Ta Chia Tay Bài của Chủ Tịch Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

More Holiness Give Me Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Thiếu Nữ Trung Ương

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cao trên Đỉnh Núi Giáo Đoàn   
Guardians of Virtue Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Tôi Tin ở Sự Lương Thiện, Chân Thành Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

“Hãy Nhớ Rằng: Lòng Nhân nên Khởi từ Tôi” Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

I’m a Young Woman and I Believe! Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giê Su Ky Tô  listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Âm thanh

Những Người Bảo Vệ Đức Hạnh Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

I Know That My Redeemer Lives Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City   
Một Chứng Ngôn Sống Động Bài của Chủ Tịch Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Văn Bản

Tìm Đâu Cho Thấy một Nền Vững Vàng Young Women Choir from Stakes in Salt Lake City