TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooFaauta uira mai

Te amuiraa taatoa

watch
Download
close

Faauta uira mai

 

Parau papa‘i

TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hiti Mai Nei te Mahana Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Arue i to Tatou Metua i te Ao ra Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mana o te papa‘iraa mo‘a Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Ever Pray for Thee Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te heheuraa o te taata iho e te iteraa papû Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E tae mai te taime L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E te Faaora o Iseraela Amuiraa   
Te farerei faahou nei tatou Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ia rave i te mea tano i te taime tano, ma te tia‘i ore José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A‘oraa i te Feia Apî Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E tamarii au na te Atua. Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
E mea faufaa outou No’na Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Haere Tatou ma te Faaroo Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea mahana maa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Faanahoraa himene na te Paraimere Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
E ti‘a i to tatou utuafare ia amuï-tahi-hia e a muri noa’tu. Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Te patururaa i te feia faatere o te Ekalesia Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E Riro te Aau o te mau Tamarii i te Fariu mai David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te mau Tamarii Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hoê taime no te faaineine Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Auê te Taata i Parau ia Iehova Amuiraa   
E mea Maita a‘e e Hi‘o i Ni‘a Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te faaoraraa LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te horo‘a hanahana o te tatarahaparaa D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E pee te măta‘u i te aroha ti‘a mau ra L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Faanahoraa himene na te Paraimere Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa a te Autahu‘araa

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Hinaaro Vau ia Oe Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ua tapa‘ohia tatou paatoa Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te Mana o te Autahu‘araa a Aarona Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te taime tano no te oraraa W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Oaoa na, e Arii te Fatu! Amuiraa   
Te raveraa na roto i te rave‘a a te Fatu Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Faaineineraa i roto i te Autahu‘araa: «Te Hinaaro nei au ia Tauturu mai Oe Ia’u» Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ia Itoito ia Ti‘a o Oe Ana‘e ra Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Haere Mai e Himene Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te po‘ipo‘i sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arata‘i Ia’u Nei i te Ora Mure Ore Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Aratai mai e Iehova Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Consider the Lilies Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te hoê ite Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te Ti‘aturiraa i te Fatu: Ia Tupu To Oe ra Hinaaro Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te Buka a Moromona—e Buka no ô mai i te Atua ra Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Mauruuru Matou, E te Atua Amuiraa   
A here i to’na metua vahine Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te faufaa o te hoê i‘oa M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
A ti‘a na i te mau vahi mo‘a Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Tiaturi Au i te Mesia Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Tuhaa pureraa no te avatea sabati

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Arise, O God, and Shine Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
I Feel My Savior's Love Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
Te mau fafauraa Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te mau haapiiraa a Iesu Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Haapii mai te au i te raveraa a te Varua Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Amuiraa   
E tao‘a faufaa te mau misionare no te Ekalesia Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ma‘iti i te ora mure ore Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te haamatairaa taa ê no te pure J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Temau himene o te ore roa e nehenehe ia ratou e himene Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

E tae noa’tu i te taime e farerei faahou ai tatou Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I te Taa-ê-raa Pŭpŭ Himene no te Fare Menemene   
TAI‘O  Mata‘ita‘iFaarooNene‘iFaauta uira mai

Putuputuraa rahi a te Sotaiete Tauturu

watchlisten 
Download
close

Faauta uira mai

 

Hoho‘a video

Raveʻa faaroo

Te Hiti Mai Nei te Mahana Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Ta’u e hinaaro nei ia ite ta’u mau mootua tamahine (e mau mootua tamaroa) no ni‘a i te Sotaiete Tauturu Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Aue te Oaoa e Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
E ore roa te aroha e mou Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

A Ati atu i te mau Fafauraa Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Te Mau Nunaa ! Amuiraa   
Eiaha e haamo‘e ia’u Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Oaoa Tatou i te Tau no te Ora Amuiraa