வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
With Songs of Praise Mormon Tabernacle Choir   
The Power of Scripture Richard G. Scott  print
We Ever Pray for Thee Mormon Tabernacle Choir   
Personal Revelation and Testimony Barbara Thompson  print
The Time Shall Come L. Whitney Clayton  print
Redeemer of Israel Congregation   
As We Meet Again Thomas S. Monson  print
Doing the Right Thing at the Right Time, without Delay José L. Alonso  print
Counsel to Youth Boyd K. Packer  print
I Am a Child of God Mormon Tabernacle Choir   
You Matter to Him Dieter F. Uchtdorf  print
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Primary Song Medley Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
The Sustaining of Church Officers Henry B. Eyring  print
The Hearts of the Children Shall Turn David A. Bednar  print
Children Neil L. Andersen  print
A Time to Prepare Ian S. Ardern  print
Praise to the Man Congregation   
It Is Better to Look Up Carl B. Cook  print
Redemption LeGrand R. Curtis Jr.  print
The Divine Gift of Repentance D. Todd Christofferson  print
Perfect Love Casteth Out Fear L. Tom Perry  print
Primary Song Medley Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
I Need Thee Every Hour Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
We Are All Enlisted Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Power of the Aaronic Priesthood Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Opportunity of a Lifetime W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Providing in the Lord’s Way Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Dare to Stand Alone Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Lead Me into Life Eternal Mormon Tabernacle Choir   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
Consider the Lilies Mormon Tabernacle Choir   
A Witness Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Book of Mormon—a Book from God Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
Love Her Mother Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Importance of a Name M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Mormon Tabernacle Choir   
Stand in Holy Places Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Believe in Christ Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Arise, O God, and Shine Mormon Tabernacle Choir   
I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir   
Covenants Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Teachings of Jesus Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Teaching after the Manner of the Spirit Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Congregation   
Missionaries Are a Treasure of the Church Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Choose Eternal Life Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Privilege of Prayer J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Songs They Could Not Sing Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Until We Meet Again Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Lord, We Ask Thee Ere We Part Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Relief Society Meeting

 listen 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

The Morning Breaks Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
What I Hope My Granddaughters (and Grandsons) Will Understand about Relief Society Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Sweet Is the Work Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Charity Never Faileth Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Cleave unto the Covenants Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hark, All Ye Nations! Congregation   
Forget Me Not Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Now Let Us Rejoice Congregation