អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សន្និសីទ​ទាំងមូល

watch
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
With Songs of Praise ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
The Power of Scripture អែលឌើរ រីឆាដ ជី ស្កត watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

We Ever Pray for Thee ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Personal Revelation and Testimony Barbara Thompson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Time Shall Come អែលឌើរ អិល. វិតនី ក្លេតុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ព្រះអង្គប្រោសលោះនៃអ៊ីស្រាអែល ក្រុមជំនុំ
As We Meet Again ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Doing the Right Thing at the Right Time, without Delay Elder José L. Alonso watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Counsel to Youth ប្រធាន ប៊យដ៍ ឃេ ផាកកឺ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ខ្ញុំ​ជា​កូន​របស់​ព្រះ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
You Matter to Him ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Press Forward, Saints ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​សៅរ៍

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

ចម្រៀង​កុមារ​ទំនុក​ចម្រុះ Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
ការគាំទ្រ​ដល់​អ្នក​កាន់​តំណែង​ទំាងឡាយ​ក្នុង​សាសនាចក្រ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Hearts of the Children Shall Turn អែលឌើរ ដេវីឌ អេ បែដណា watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

កូនចៅ អែលឌើរ នែល អិល អាន់ឌើរសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

A Time to Prepare Elder Ian S. Ardern watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

សរសើរ​ដល់​លោក ក្រុមជំនុំ
It Is Better to Look Up Elder Carl B. Cook watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

សេចក្តី​ប្រោសលោះ Elder LeGrand R. Curtis Jr. watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Divine Gift of Repentance អែលឌើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Perfect Love Casteth Out Fear អែលឌើរ អិល ថម ភែរី watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ចម្រៀង​កុមារ​ទំនុក​ចម្រុះ Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​បព្វជិតភាព

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ទ្រង់​ជានិច្ច Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
We Are All Enlisted អែលឌើរ ជែហ្វ្រី អ័រ ហូឡិន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Power of the Aaronic Priesthood ប៊ីស្សព ឃេស៍ ប៊ី ម៉ាក់មូលីន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Opportunity of a Lifetime Elder W. Christopher Waddell watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Rejoice, the Lord Is King! ក្រុមជំនុំ
Providing in the Lord’s Way ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help” ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Dare to Stand Alone ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

មកកូនចៅនៃព្រះអម្ចាស់ Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Lead Me into Life Eternal ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Guide Us, O Thou Great Jehovah ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Consider the Lilies ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
A Witness ប្រធាន ហិនរី ប៊ី. អាវរិង watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done អែលឌើរ រ៉ូបឺត ឌី ហែល watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Book of Mormon—a Book from God អែលឌើរ ថាត អរ. ខាលីស្ទើរ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

យើង​សូម​អរគុណ​ព្រះ​អង្គ​ចំពោះ​ព្យាការី ក្រុមជំនុំ
Love Her Mother អេលែន អេស ដាល់ថុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Importance of a Name អែលឌើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I'll Go Where You Want Me to Go ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
Stand in Holy Places ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

I Believe in Christ ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

សម័យ​ប្រជុំ​រសៀល​ថ្ងៃ​អាទិត្យ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

Arise, O God, and Shine ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
I Feel My Savior's Love ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
សេចក្ដីសញ្ញាទាំងឡាយ អែលឌើរ រ័សុល អិម ណិលសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Teachings of Jesus អែលឌើរ ដាល្លិន អេក អូក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Teaching after the Manner of the Spirit Matthew O. Richardson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ
Missionaries Are a Treasure of the Church Elder Kazuhiko Yamashita watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Choose Eternal Life Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Privilege of Prayer Elder J. Devn Cornish watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

The Songs They Could Not Sing អែលឌើរ ឃ្វីនថិន អិល ឃុក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

លុះត្រាជួបទៀត ប្រធាន ថូម៉ាស អេស. ម៉នសុន watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Lord, We Ask Thee Ere We Part ក្រុមចម្រៀងរោងឧបោសថមរមន
អាន  មើលស្តាប់ទាញយក

ការប្រជុំ​សមាគម​សង្គ្រោះ​ទូទៅ

watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

The Morning Breaks Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
What I Hope My Granddaughters (and Grandsons) Will Understand about Relief Society ជូលី ប៊ី ប៊េក watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

កិច្ចការ​ដ៏​ផ្អែម Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
Charity Never Faileth Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Cleave unto the Covenants Barbara Thompson watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

Hark, All Ye Nations! ក្រុមជំនុំ
Forget Me Not ប្រធាន ឌៀថើរ អេស្វ អុជដូហ្វ watchlisten
Download
close

ទាញយក

 

វីដេអូ

សំឡេង

អត្ថបទ

ចូរ​យើង​អរ​សប្បាយ ក្រុមជំនុំ