УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өглөө боллоо Мормон Табернеклийн найрал дуучид
With Songs of Praise Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Power of Scripture Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

We Ever Pray for Thee Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Personal Revelation and Testimony Barbara Thompson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Time Shall Come Ахлагч Л.Витни Клэитон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Цугларагсад
As We Meet Again Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Doing the Right Thing at the Right Time, without Delay Elder José L. Alonso watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Counsel to Youth Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Би Бурханы хүүхэд Мормон Табернеклийн найрал дуучид
You Matter to Him Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Press Forward, Saints Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн хэсгийн дуулал Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
Гэр бүлүүд мөнхөд хамтдаа байж чадна Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Hearts of the Children Shall Turn Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

хүүхдүүд Ахлагч Нийл Л.Андэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

A Time to Prepare Elder Ian S. Ardern watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Man Цугларагсад
It Is Better to Look Up Elder Carl B. Cook watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

гэтэлгэл Elder LeGrand R. Curtis Jr. watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Divine Gift of Repentance Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Perfect Love Casteth Out Fear Ахлагч Л.Том Пэрри watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн хэсгийн дуулал Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
I Need Thee Every Hour Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
We Are All Enlisted Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Power of the Aaronic Priesthood Бишоп Кэйт Б.Макмюллин watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Opportunity of a Lifetime Elder W. Christopher Waddell watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад
Providing in the Lord’s Way Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Preparation in the Priesthood: “I Need Your Help” Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ганцаар зогсох зоригтой бай Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lead Me into Life Eternal Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Guide Us, O Thou Great Jehovah Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Consider the Lilies Мормон Табернеклийн найрал дуучид
A Witness Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Waiting upon the Lord: Thy Will Be Done Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Book of Mormon—a Book from God Ахлагч Тэд Р.Каллистр watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархъя Цугларагсад
Love Her Mother Элэйн С.Далтон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Importance of a Name Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I'll Go Where You Want Me to Go Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Stand in Holy Places Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Believe in Christ Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arise, O God, and Shine Мормон Табернеклийн найрал дуучид
I Feel My Savior's Love Мормон Табернеклийн найрал дуучид
гэрээнүүд Ахлагч Рассэл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Teachings of Jesus Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Teaching after the Manner of the Spirit Matthew O. Richardson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад
Missionaries Are a Treasure of the Church Elder Kazuhiko Yamashita watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Choose Eternal Life Elder Randall K. Bennett watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Privilege of Prayer Elder J. Devn Cornish watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Songs They Could Not Sing Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Биднийг дахин уулзтал Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lord, We Ask Thee Ere We Part Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Нийгмийн Халамжийн бүлгийн ерөнхий чуулган

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Өглөө боллоо Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
What I Hope My Granddaughters (and Grandsons) Will Understand about Relief Society Жюли Б.Бэк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Sweet Is the Work Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain
Charity Never Faileth Silvia H. Allred watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Cleave unto the Covenants Barbara Thompson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hark, All Ye Nations! Цугларагсад
Forget Me Not Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бүгд хөгжилдөн цэнгэцгээе Цугларагсад