FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
With Songs of Praise Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Mana o Tusitusiga Paia Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Perofeta Pele e Aufaipese a le Tapeneko   
Faaaliga Faaletagata Lava Ia ma le Molimau Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le A Oo Mai le Taimi L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
A o Tatou Toe Feiloai Ai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faia o le Mea Sa’o i le Taimi Sa’o, e aunoa ma le Faatuai José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fautuaga i le Autalavou Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Au o se Atalii o le Atua. Aufaipese a le Tapeneko   
E Taua Oe ia te Ia Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
E Mafai na Faavavau Aiga Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le a Liliu Atu Loto o Fanau i o Latou Tama David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Tamaiti Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Se Taimi e Saunia Ai Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Viia Le na Fetaiai ma Ieova Faapotopotoga   
E Sili Atu Lava le Tepa Ae i Luga Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Togiola LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Meaalofa Paia o le Salamo D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Alofa Atoatoa e Faateaeseina ai le Fefe L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ua Naunau ia te Oe Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ua Tauto i Tatou Uma Jeffery R. Holland watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Mana o le Perisitua Arona Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Avanoa i le Olaga W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Le Faia i le Ala a le Alii Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Sauniuniga i le Perisitua: “Ou Te Manaomia Lau Fesoasoani” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Lototele e Tu Na o Oe Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Mai, Fanau a le Alii Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lead Me into Life Eternal Aufaipese a le Tapeneko   
Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
Consider the Lilies Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Molimau Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faatalitali i le Alii: Ia Faia Lou Finagalo Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Tusi a Mamona—o se Tusi mai le Atua Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga   
Alofa i Lona Tina Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Taua o se Igoa M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

I'll Go Where You Want Me to Go Aufaipese a le Tapeneko   
Tutu i Nofoaga Paia Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ou Te Talitonu ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese a le Tapeneko   
I Feel My Savior's Love Aufaipese a le Tapeneko   
Feagaiga Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Aoaoga a Iesu Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Aoao Atu e Tusa ai ma le Agaga Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga   
O Faifeautalai o Ni Oa o le Ekalesia Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Filifili le Ola e Faavavau Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Le Faamanuiaga o le Tatalo J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

O Pese e Le Mafai Ona Latou Usuina Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Seia Tatou Toe Feiloai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

A e Le’i Tuua i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Le Atua Malie Lau Galuega Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
E Le Uma le Alofa Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Pipii i Feagaiga Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
Aua Ne’i Galo A’u Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga