FAITAU  MaimoaFaalogoSii mai

Konafesi Atoa

watch
Download
close

Sii mai

 

Anotusi

FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Aufaipese a le Tapeneko   
With Songs of Praise Aufaipese a le Tapeneko   
O Le Mana o Tusitusiga Paia Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Le Perofeta Pele e Aufaipese a le Tapeneko   
Faaaliga Faaletagata Lava Ia ma le Molimau Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le A Oo Mai le Taimi L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faaola o Isaraelu Faapotopotoga   
A o Tatou Toe Feiloai Ai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faia o le Mea Sa’o i le Taimi Sa’o, e aunoa ma le Faatuai José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fautuaga i le Autalavou Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Au o se Atalii o le Atua. Aufaipese a le Tapeneko   
E Taua Oe ia te Ia Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Le Au Paia Uunai i Luma Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Toonai

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
E Mafai na Faavavau Aiga Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
O Le Lagolagoina o Taitai o le Ekalesia Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le a Liliu Atu Loto o Fanau i o Latou Tama David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Tamaiti Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Se Taimi e Saunia Ai Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Viia Le na Fetaiai ma Ieova Faapotopotoga   
E Sili Atu Lava le Tepa Ae i Luga Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Togiola LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Meaalofa Paia o le Salamo D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Alofa Atoatoa e Faateaeseina ai le Fefe L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Pese Suifefiloi a le Peraimeri Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga a le Au Perisitua

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ua Naunau ia te Oe Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ua Tauto i Tatou Uma Jeffery R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Mana o le Perisitua Arona Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Avanoa i le Olaga W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Fiafia, o le Alii o le Tupu! Faapotopotoga   
O Le Faia i le Ala a le Alii Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Sauniuniga i le Perisitua: “Ou Te Manaomia Lau Fesoasoani” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Lototele e Tu Na o Oe Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Mai, Fanau a le Alii Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Taeao o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Lead Me into Life Eternal Aufaipese a le Tapeneko   
Ieova e, ia Tautai Pea i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
Consider the Lilies Aufaipese a le Tapeneko   
O Se Molimau Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faatalitali i le Alii: Ia Faia Lou Finagalo Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Tusi a Mamona—o se Tusi mai le Atua Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Viia Oe, Le Atua Faapotopotoga   
Alofa i Lona Tina Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Taua o se Igoa M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Aufaipese a le Tapeneko   
Tutu i Nofoaga Paia Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ou Te Talitonu ia Iesu Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga o le Afiafi o le Aso Sa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Arise, O God, and Shine Aufaipese a le Tapeneko   
I Feel My Savior's Love Aufaipese a le Tapeneko   
Feagaiga Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Aoaoga a Iesu Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Aoao Atu e Tusa ai ma le Agaga Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga   
O Faifeautalai o Ni Oa o le Ekalesia Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Filifili le Ola e Faavavau Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Le Faamanuiaga o le Tatalo J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

O Pese e Le Mafai Ona Latou Usuina Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Seia Tatou Toe Feiloai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

A e Le’i Tuua i Matou Aufaipese a le Tapeneko   
FAITAU  MaimoaFaalogoLolomiSii mai

Sauniga Aoao a le Aualofa

watchlisten 
Download
close

Sii mai

 

Vitio

Otio

Ua Tafa Ata Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
O Le Mea Ou Te Faamoemoe o le a Malamalama ai Fanau Teine (ma Fanau Tama) a La’u Fanau e uiga i le Aualofa Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Le Atua Malie Lau Galuega Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
E Le Uma le Alofa Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Pipii i Feagaiga Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Faalogo, Nuu Uma! Faapotopotoga   
Aua Ne’i Galo A’u Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descargar

 

Video

Audio

Ia Fiafia Tatou Faapotopotoga