LEXO  ShikoDëgjoShkarko

E Gjithë Konferenca

Download
close

Shkarko

 

Teksti

LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Saturday Morning Session

   
The Morning Breaks Mormon Tabernacle Choir   
With Songs of Praise Mormon Tabernacle Choir   
Fuqia e Shkrimeve të Shenjta Riçard G. Skot  print
We Ever Pray for Thee Mormon Tabernacle Choir   
Zbulesa Personale dhe Dëshmia Barbara Tompson  print
Koha Do Të Vijë L. Uitni Klejton  print
Redeemer of Israel Congregation   
Ndërsa Prapë Takohemi Tomas S. Monson  print
Bërja e Gjësë së Duhur në Kohën e Duhur, pa Vonesë Hoze L. Alonso  print
Këshillë për Rininë Bojd K. Paker  print
I Am a Child of God Mormon Tabernacle Choir   
Ju Keni Rëndësi për Të Diter F. Uhtdorf  print
Press Forward, Saints Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Saturday Afternoon Session

   
Primary Song Medley Primary Choir from Pleasant View and North Ogden   
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Pleasant View and North Ogden   
Mbështetja e Drejtuesve të Kishës Henri B. Ajring  print
Zemrat e Fëmijëve Do të Kthehen Dejvid A. Bednar  print
Fëmijët Nil L. Andersen  print
Një Kohë për t’u Përgatitur Jan S. Ardern  print
Praise to the Man Congregation   
Është më Mirë të Shohim Lart Karl B. Kuk  print
Shëlbimi LeGrand R. Kurtis i Riu  print
Dhurata Hyjnore e Pendimit D. Tod Kristoferson  print
Dashuria e Përsosur e Nxjerr Jashtë Frikën L. Tom Peri  print
Primary Song Medley Primary Choir from Pleasant View and North Ogden   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Priesthood Session

   
Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Pleasant Grove   
I Need Thee Every Hour Melchizedek Priesthood Choir from Pleasant Grove   
Ne Jemi të Gjithë të Rekrutuar Xhefri R. Holland  print
Fuqia e Priftërisë Aarone Keith B. Mek-Mullin  print
Mundësia Unike në Jetë W. Kristofer Uadell  print
Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
Ndihma sipas Mënyrës së Zotit Diter F. Uhtdorf  print
Përgatitja në Priftëri: “Unë Kam Nevojë për Ndihmën Tuaj” Henri B. Ajring  print
Kini Guxim të Qëndroni Vetëm Tomas S. Monson  print
Come, Ye Children of the Lord Melchizedek Priesthood Choir from Pleasant Grove   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sunday Morning Session

   
Lead Me into Life Eternal Mormon Tabernacle Choir   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Mormon Tabernacle Choir   
Consider the Lilies Mormon Tabernacle Choir   
Një Dëshmi Henri B. Ajring  print
Të Presësh Nga Zoti: U Bëftë Vullneti Yt Robert D. Hejls  print
Libri i Mormonit – një Libër nga Perëndia Ted R. Kelister  print
We Thank Thee, O God, for a Prophet Congregation   
Duaje Nënën e Saj Elen S. Dalton  print
Rëndësia e një Emri M. Rasëll Ballard  print
I'll Go Where You Want Me to Go Mormon Tabernacle Choir   
Qëndroni në Vende të Shenjta Tomas S. Monson  print
I Believe in Christ Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

Sunday Afternoon Session

   
Arise, O God, and Shine Mormon Tabernacle Choir   
I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir   
Besëlidhjet Rasëll M. Nelson  print
Mësimet e Jezusit Dallin H. Ouks  print
Mësimdhënia sipas Mënyrës së Shpirtit Methju O. Riçardson  print
Now Let Us Rejoice Congregation   
Misionarët Janë një Thesar i Kishës Kazuhiko Jamashita  print
Zgjidhni Jetën e Përjetshme Randall K. Benet  print
Privilegji i Lutjes J. Devn Kornish  print
Këngët që Ata Nuk Mundën t’i Këndonin Kuentin L. Kuk  print
Kur Prapë të Takohemi Tomas S. Monson  print
Lord, We Ask Thee Ere We Part Mormon Tabernacle Choir   
LEXO  ShikoDëgjoShtypShkarko

General Relief Society Meeting

   
Ajo Ç’Ka Unë Shpresoj se Mbesat e Mia (dhe Nipërit e Mi) do të Kuptojnë rreth Shoqatës së Ndihmës Xhuli B. Bek   print
Dashuria Hyjnore Nuk Ligështohet Kurrë Silvia H. Ollred   print
Qëndrojuni Besnike Besëlidhjeve Barbara Tompson   print
Mosmëharro Diter F. Uhtdorf   print