BASAHIN  PanoorinPakingganI-download

Buong Kumperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Umaga Na Mormon Tabernacle Choir   
Diyos ay Ating Sinasamba Mormon Tabernacle Choir   
Ang Bisa ng Banal na Kasulatan Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Para sa Inyo Kami’y Nagdarasal Mormon Tabernacle Choir   
Personal na Paghahayag at Patotoo Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Panahon ay Darating L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Manunubos ng Israel Kongregasyon   
Sa Muli Nating Pagkikita Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ginagawa ang Tama sa Tamang Panahon, nang walang Pagpapaliban José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Payo sa Kabataan Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako ay Anak ng Diyos Mormon Tabernacle Choir   
Mahalaga Kayo sa Kanya Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpunyagi, mga Banal Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Sabado ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley ng mga Awit sa Primary Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Mag-anak ay Magsasamang Walang Hanggan Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Ang Pagsang-ayon sa mga Pinuno ng Simbahan Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang mga Puso ng mga Anak ay Magbabalik-loob David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Anak Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Isang Panahon upang Maghanda Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Purihin ang Propeta Kongregasyon   
Mas Mabuting Tumingin sa Itaas Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtubos LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Banal na Kaloob na Pagsisisi D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Sakdal na Pag-ibig ay Nagpapalayas ng Takot L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Medley ng mga Awit sa Primary Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Kailangan Ko Kayo Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Tayong Lahat ay Kabilang Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kapangyarihan ng Aaronic Priesthood Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Natatanging Oportunidad sa Buhay W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Panginoo’y Hari! Kongregasyon   
Pagtulong sa Paraan ng Panginoon Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Paghahanda sa Priesthood: “Kailangan Ko ang Tulong Mo” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tapang na Manindigang Mag-isa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O mga Anak ng Diyos Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Umaga

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Walang Hangganang Buhay Mormon Tabernacle Choir   
Gabayan Kami, O Jehova Mormon Tabernacle Choir   
Consider the Lilies Mormon Tabernacle Choir   
Isang Saksi Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Paghihintay sa Panginoon: Mangyari Nawa ang Iyong Kalooban Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Aklat ni Mormon—Isang Aklat mula sa Diyos Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat, O Diyos, sa Aming Propeta Kongregasyon   
Mahalin ang Kanyang Ina Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Kahalagahan ng Pangalan M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I'll Go Where You Want Me to Go Mormon Tabernacle Choir   
Tumayo sa mga Banal na Lugar Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ako’y Naniniwala Kay Cristo Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Sesyon sa Linggo ng Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Diyos, Magliwanag Mormon Tabernacle Choir   
I Feel My Savior's Love Mormon Tabernacle Choir   
Mga Tipan Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Turo ni Jesus Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtuturo Alinsunod sa Pamamaraan ng Espiritu Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon   
Ang mga Misyonero ay Kayamanan ng Simbahan Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Piliin ang Buhay na Walang-Hanggan Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pribilehiyong Manalangin J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Tahimik Nilang Himig Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hanggang sa Muli Nating Pagkikita Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dalangin sa Paglisan Mormon Tabernacle Choir   
BASAHIN  PanoorinPakingganI-printI-download

Pangkalahatang Pulong ng Relief Society

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Umaga Na Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Ang Inaasahan Kong Maunawaan ng Aking mga Apong Babae (at Lalaki) tungkol sa Relief Society Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O Kaylugod ng Gawain Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Ang Pag-ibig sa Kapwa-Tao Kailanman ay Hindi Nagkukulang Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tuparin ang mgaTipan Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

O, Makinig Lahat ng Bansa! Kongregasyon   
Huwag Mo Akong Kalimutan Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tayo’y Magalak Kongregasyon