LAU   Mamata Fakafanongo Download

Konifelenisí Kotoa

watch
Download
close

Download

 

Fakamatalá

LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
With Songs of Praise Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko e Mālohi ʻo e Folofolá Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

‘Oku Mau Lotua ʻa e Palōfitá Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Maʻu Fakahā Fakatāutahá mo e Fakamoʻoní Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Hokosia ʻa e Taimí L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻi ʻo ʻIsilelí Haʻofangá   
ʻI Heʻetau Toe Fakataha Maí Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fai ʻa e Meʻa Totonu ʻi he Taimi Totonu, ʻo ʻikai Fakatoloi José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faleʻi ki he Toʻu Tupú Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Fānau Au ʻa e ʻOtuá. Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻOkú ke Mahuʻinga Kiate Ia Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Tau Laka Atu he Tui Kia Kalaisí Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Tokonakí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hiva Medley ʻa e Palaimelí Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Ko e Fāmilí ke Taʻe Ngata Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Ko Hono Hikinimaʻi ʻo e Kau ʻŌfisa ʻo e Siasí Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Liliu ʻa e Loto ʻo e Fānaú David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fānaú Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko ha Taimi ke Teuteu Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Mau Fakamālō Haʻofangá   
‘Oku Lelei Ange Ke Tau Hanga Hake ki ʻOlunga Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Huhuʻí LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Meʻaʻofa Fakalangi ʻo e Fakatomalá D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku Tekeʻi Atu ʻa e Manavaheé ʻe he ʻOfa Haohaoá L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Hiva Medley ʻa e Palaimelí Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lakanga Fakataulaʻeikí

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
ʻOku ou Fie Maʻu Koe Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
ʻOku Tau Kau Kotoa he Tokoní Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mālohi ʻo e Lakanga Taulaʻeiki Faka-‘Ēloné Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tahaʻi Faingamālie ʻo e Moʻuí W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fiefia, ko e ʻEikí ko e Tuʻi! Haʻofangá   
Tokoniʻi ʻi he Founga ʻa e ʻEikí Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Teuteu ʻi he Lakanga Fakataulaʻeikí: “ʻOku ou Fie Maʻu Hoʻo Tokoní” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Pole ke Tuʻu Toko Taha Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Haʻu ʻe Fānau ʻa e ʻEiki Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Pongipongi Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lead Me into Life Eternal Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
ʻE Sihova Haofaki Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Consider the Lilies Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ko ha Fakamoʻoni Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tatali ki he ʻEikí: Ke Fai Pē Ho Finangaló Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Tohi ʻa Molomoná—ko ha Tohi mei he ʻOtuá Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fakamālō ki he ʻOtua Haʻofangá   
ʻOfa Heʻene Faʻeé Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Mahuʻinga ʻo ha Hingoá M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

I'll Go Where You Want Me to Go Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Tuʻu ʻi he Ngaahi Potu Toputapú Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻOku ou Tui Kia Kalaisi Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha ʻo e Hoʻatā Sāpaté

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Arise, O God, and Shine Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
I Feel My Savior's Love Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
Ngaahi Fuakavá Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ngaahi Akonaki ‘a Sīsuú Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Faiako ʻi he Founga ʻa e Laumālié Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Haʻofangá   
Ko e Kau Faifekaú ko ha Mataʻikoloa ia ki he Siasí Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Fili e Moʻui Taʻengatá Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Faingamālie ke Lotú J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ko e Hiva Naʻe ʻIkai Lava Ke Nau Hivaʻí Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kae ‘Oua ke Tau Toe Fakataha Mai Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Lord, We Ask Thee Ere We Part Kuaea ʻa e Tāpanekale Māmongá   
LAU   Mamata Fakafanongo PaakiDownload

Fakataha Lahi ʻa e Fineʻofá

watchlisten 
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Kuo ʻAho Hake ʻa e Pō Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Meʻa ʻOku ou Fakaʻamu Ke Mahino Ki Hoku Makapuna Fefiné (mo e Makapuna Tangatá) fekauʻaki mo e Fineʻofá Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE ʻOtua Ko Homau Tuʻi Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
ʻOku ʻIkai Fakaʻau ʻo Ngata ʻa e ʻOfá Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Pīkitai ki he Ngaahi Fuakavá Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

Ke Fiefia ʻa Māmani Haʻofangá   
ʻOua Naʻa Ngalo Au Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

 

Vitiō

Ongó

ʻE Kāinga Tau Loto-fiemālie Haʻofangá