ĐỌC  XemLắng ngheTải Xuống

Toàn Bộ Đại Hội

Download
close

Tải Xuống

 

Văn Bản

ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Thứ Bảy

 listen 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Morning Breaks Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
With Songs of Praise Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Quyền Năng của Thánh Thư Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

We Ever Pray for Thee Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Sự Mặc Khải và Chứng Ngôn Cá Nhân Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sẽ Đến Lúc L. Whitney Clayton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đấng Cứu Chuộc Y Sơ Ra Ên Giáo Đoàn   
Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Lần Nữa Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Làm Điều Đúng vào Đúng Lúc, mà Không Trì Hoãn José L. Alonso watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lời Khuyên cho Giới Trẻ Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tôi Là Con Đức Chúa Cha. Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Các Anh Chị Em Là Quan Trọng đối với Ngài Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Press Forward, Saints Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Thứ Bảy

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Các Bài Ca Thiếu Nhi Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Families Can Be Together Forever Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
Phần Tán Trợ Các Chức Sắc của Giáo Hội Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lòng Con Cái Sẽ Trở Lại David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Con cái Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Thời Gian Chuẩn Bị Ian S. Ardern watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ca Khen Người Giáo Đoàn   
Nên Nhìn Lên Là Tốt Hơn Carl B. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Cứu Chuộc LeGrand R. Curtis Jr. watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Ân Tứ Thiêng Liêng về Sự Hối Cải D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Yêu Thương Trọn Vẹn Thì Cắt Bỏ Sự Sợ Hãi L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Liên Khúc Các Bài Ca Thiếu Nhi Primary Choir from Stakes in Pleasant View and North Ogden   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Chức Tư Tế

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rise Up, O Men of God Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Ôi Chúa Đấng Tôi Cần Luôn Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
Tất Cả Chúng Ta Đều Tham Gia Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Quyền Năng của Chức Tư Tế A Rôn Keith B. McMullin watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cơ Hội Hiếm Có W. Christopher Waddell watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Rejoice, the Lord Is King! Giáo Đoàn   
Lo Liệu theo Cách của Chúa Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sự Chuẩn Bị trong Chức Tư Tế: “Tôi Cần Sự Giúp Đỡ của Anh” Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Dám Đứng Một Mình Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hỡi Các Con Cái của Chúa Trời, Hãy Cùng Đến Đây Melchizedek Priesthood Choir from Stakes in Pleasant Grove   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Sáng Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lead Me into Life Eternal Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Guide Us, O Thou Great Jehovah Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Consider the Lilies Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Một Chứng Thư Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Trông Đợi Chúa: Xin Ý Ngài được Nên Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Sách Mặc Môn—một Quyển Sách từ Thượng Đế Tad R. Callister watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tạ Ơn Thượng Đế Đã Ban Cho một Vị Tiên Tri Giáo Đoàn   
Yêu Mẹ của Con Gái Các Anh Em Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Tầm Quan Trọng của Một Danh Xưng M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I'll Go Where You Want Me to Go Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Đứng tại Những Nơi Thánh Thiện Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

I Believe in Christ Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Phiên Họp Trưa Chủ Nhật

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Arise, O God, and Shine Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
I Feel My Savior's Love Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
Giao ước Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Lời Giảng Dạy của Chúa Giê Su Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giảng Dạy theo Cách của Thánh Linh Matthew O. Richardson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Giáo Đoàn   
Những Người Truyền Giáo Là một Kho Tàng của Giáo Hội Kazuhiko Yamashita watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Chọn Cuộc Sống Vĩnh Cửu Randall K. Bennett watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đặc Ân Được Cầu Nguyện J. Devn Cornish watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Những Bài Ca Họ Không Thể Hát Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Lord, We Ask Thee Ere We Part Đại Ca Đoàn Mormon Tabernacle   
ĐỌC  XemLắng ngheInTải Xuống

Buổi Họp Hội Phụ Nữ Trung Ương

watchlisten 
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

The Morning Breaks Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Điều Tôi Hy Vọng Các Cháu Gái (và Các Cháu Trai) của Tôi Sẽ Hiểu về Hội Phụ Nữ Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Đẹp Thay Công Việc của Chúa Relief Society Choir from Stakes in Saratoga Springs and Eagle Mountain   
Lòng Bác Ái Không Bao Giờ Hư Mất Silvia H. Allred watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hãy Trung Tín Tuân Giữ Các Giao Ước Barbara Thompson watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Hark, All Ye Nations! Giáo Đoàn   
Xin Đừng Quên Tôi Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Tải Xuống

 

Video

Âm thanh

Giờ Đây Chúng Ta Hãy Cùng Vui Mừng Giáo Đoàn