BASA  Tan-awPaminawI-download

Tibuok Komperensya

watch
Download
close

I-download

 

Teksto

BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir   
Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir   
Samtang Kita Nagkatigum Pag-usab Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

You Can Make the Pathway Bright Mormon Tabernacle Choir   
Ug Usa ka Bata nga Gamay Maoy Magamando Kanila Ni Presidente Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagtudlo sa Atong mga Anak nga Makasabut Ni Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nakabig sa Iyang Ebanghelyo pinaagi sa Iyang Simbahan Ni Elder Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

How Firm a Foundation Kongregasyon   
Tinuod Siya nga Nahigugma Kanato Ni Elder Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sakripisyo Ni Elder Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Love Is Spoken Here Mormon Tabernacle Choir   
Mga Hagit nga Buntugon Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Sabado sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyales sa Simbahan Gipresentar ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Report sa Departamento sa Pag-audit sa Simbahan, 2011 Gipresentar ni Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Estatistikanhong Report, 2011 Gipresentar ni Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Mamumuo sa Ubasan Ni Elder Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Pag-ila sa Kaugalingon: Ang Sakrament, ang Templo, ug Sakripisyo sa Pagserbisyo Ni Elder Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Called to Serve Kongregasyon   
Hugot nga Pagtuo, Kalig-on, Katumanan: Mensahe alang sa Nag-inusarang mga Ginikanan Ni Elder David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Magpabilin diha sa Teritoryo sa Ginoo! Ni Elder Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Nahiangay sa Musika sa Pagtuo Ni Elder Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Unsaon Pag-angkon og Pagpadayag ug Inspirasyon alang sa Inyong Personal nga Kinabuhi Ni Elder Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Priesthood

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Ang mga Gahum sa Langit Ni Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Pagluwas alang sa Tinuod nga Pagtubo Ni Bishop Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Aaronic Priesthood: Tindog ug Gamita ang Gahum sa Dios Ni Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ye Elders of Israel Kongregasyon   
Ang Ngano sa Priesthood nga Pagserbisyo Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Mga Pamilya ubos sa Pakigsaad Ni Presidente Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Andam ug Takus nga Moserbisyo Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Buntag

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir   
Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
Teach Me to Walk in the Light Mormon Tabernacle Choir   
Ang Maloloy-on Magadawat og Kalooy Ni Presidente Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Salamat sa Dios Ni Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Espesyal nga mga Leksyon Ni Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Kongregasyon   
Ang Panan-awon sa mga Propeta kalabut sa Relief Society: Hugot nga Pagtuo, Pamilya, Kahupayan Ni Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Ang Doktrina ni Kristo Ni Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Let Us Oft Speak Kind Words Mormon Tabernacle Choir   
Ang Lumba sa Kinabuhi Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Sesyon sa Dominggo sa Hapon

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Come unto Jesus Mormon Tabernacle Choir   
Ang Gahum sa Pagluwas Ni Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Unta Makit-an ang Nawala Ni Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Pagbaton og Panan-awon aron sa Paglihok Ni Elder O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Hope of Israel Kongregasyon   
“Gawas Lamang diha sa mga Baruganan sa Pagkamatarung” Ni Elder Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Angay Ba Kini? Ni Elder David F. Evans watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Huptan nga Sagrado Ni Elder Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Unsay Hunahuna ni Kristo Kanako? Ni Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Sa Atong Pagtapos Niini nga Komperensya Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

I Need Thee Every Hour Mormon Tabernacle Choir   
BASA  Tan-awPaminawI-printI-download

Kinatibuk-ang Miting sa Young Women

watchlisten 
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Come, Ye Children of the Lord Young Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork   
Tindog ug Pakita Ni Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Tinguhaa ang Pagkat-on: May Buhatunon Kamo Ni Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Arise to the Mountain Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw    
Karon ang Panahon sa Pagtindog ug Pagpakita! Ni Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

Kanta nga Medley sa Primary Young Women Choir gikan sa mga Stake sa American Fork   
Motuo, Mosunod, ug Molahutay Ni Presidente Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

I-download

 

Video

Audio

High on the Mountain Top Kongregasyon