வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

மாநாடு முழுவதும்

வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Morning Session

   
High on the Mountain Top Mormon Tabernacle Choir   
Praise the Lord with Heart and Voice Mormon Tabernacle Choir   
As We Gather Once Again By President Thomas S. Monson  print
You Can Make the Pathway Bright Mormon Tabernacle Choir   
And a Little Child Shall Lead Them By President Boyd K. Packer  print
Teaching Our Children to Understand By Cheryl A. Esplin  print
Converted to His Gospel through His Church By Elder Donald L. Hallstrom  print
How Firm a Foundation Congregation   
He Truly Loves Us By Elder Paul E. Koelliker  print
Sacrifice By Elder Dallin H. Oaks  print
Love Is Spoken Here Mormon Tabernacle Choir   
Mountains to Climb By President Henry B. Eyring  print
Redeemer of Israel Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Saturday Afternoon Session

   
Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
The Sustaining of Church Officers Presented by President Dieter F. Uchtdorf  print
Church Auditing Department Report, 2011 Presented by Robert W. Cantwell  print
Statistical Report, 2011 Presented by Brook P. Hales  print
The Laborers in the Vineyard By Elder Jeffrey R. Holland  print
Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service By Elder Robert D. Hales  print
Called to Serve Congregation   
Faith, Fortitude, Fulfillment: A Message to Single Parents By Elder David S. Baxter  print
Abide in the Lord’s Territory! By Elder Ulisses Soares  print
In Tune with the Music of Faith By Elder Quentin L. Cook  print
How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life By Elder Richard G. Scott  print
Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Priesthood Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
The Powers of Heaven By Elder David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Rescue for Real Growth By Bishop Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Aaronic Priesthood: Arise and Use the Power of God By Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Ye Elders of Israel Congregation   
The Why of Priesthood Service By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Families under Covenant By President Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Willing and Worthy to Serve By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Morning Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

Come, Ye Children of the Lord Mormon Tabernacle Choir   
Praise to the Lord, the Almighty Mormon Tabernacle Choir   
Teach Me to Walk in the Light Mormon Tabernacle Choir   
The Merciful Obtain Mercy By President Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Thanks Be to God By Elder Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Special Lessons By Elder Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Rejoice, the Lord Is King! Congregation   
The Vision of Prophets regarding Relief Society: Faith, Family, Relief By Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

The Doctrine of Christ By Elder D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Let Us Oft Speak Kind Words Mormon Tabernacle Choir   
The Race of Life By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

Sunday Afternoon Session

watchlisten 
Download
close

பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

 

காணொலி

ஒலிநாடா

On This Day of Joy and Gladness Mormon Tabernacle Choir   
Come unto Jesus Mormon Tabernacle Choir   
The Power of Deliverance By Elder L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

That the Lost May Be Found By Elder M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Having the Vision to Do By Elder O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Hope of Israel Congregation   
Only upon the Principles of Righteousness By Elder Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

Was It Worth It? By Elder David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

To Hold Sacred By Elder Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

What Thinks Christ of Me? By Elder Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

As We Close This Conference By President Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Download

Video

Audio

I Need Thee Every Hour Mormon Tabernacle Choir   
வாசிக்கவும்  பார்க்கவும்கேட்கவும்அச்சிடவும்பதிவிறக்கவும் செய்யவும்

General Young Women Meeting

   
Come, Ye Children of the Lord Young Women Choir from Stakes in American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in American Fork   
Arise and Shine Forth By Ann M. Dibb  print
Seek Learning: You Have a Work to Do By Mary N. Cook  print
Arise to the Mountain The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints    
Now Is the Time to Arise and Shine! By Elaine S. Dalton  print
Primary Song Medley Young Women Choir from Stakes in American Fork   
Believe, Obey, and Endure By President Thomas S. Monson  print
High on the Mountain Top Congregation