LUE  KatseleKuunteleLataa

Koko konferenssi

watch
Download
close

Lataa

 

Teksti

LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laella kukkulan Mormonien tabernaakkelikuoro   
Luodut kaikki laulakaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kokoontuessamme jälleen Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Polkus tasaiseksi käy Mormonien tabernaakkelikuoro   
Ja pieni poikanen niitä paimentaa Presidentti Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Opettakaa lapsia ymmärtämään Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kääntymys Hänen evankeliumiinsa Hänen kirkkonsa avulla Vanhin Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Niin varma on perustus Yleisö   
Hän rakastaa meitä todella Vanhin Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Uhri Vanhin Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tunnen rakkauden Mormonien tabernaakkelikuoro   
Vuoria kiivettäviksi Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Vapahtaja Israelin Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Lauantain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kiitetty Jumala! Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Kirkon virkailijoiden hyväksyminen Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkon tilintarkastusosaston raportti 2011 Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Tilastoraportti 2011 Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Viinitarhan työmiehet Vanhin Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kirkkahin tähti, aamutähtönen Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Menkäämme itseemme: sakramentti, temppeli ja uhrautuva palveleminen Vanhin Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herrasta ja Kuninkaasta Yleisö   
Usko, rohkeus, tyytyväisyys – sanoma yksinhuoltajille Vanhin David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pysy Herran alueella! Vanhin Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Virittyneenä uskon musiikkiin Vanhin Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kuinka saatte ilmoitusta ja innoitusta omaan elämäänne Vanhin Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kunnia miehelle Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Pappeuskokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jeesus, auta, ohjaa Sä Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Kuin vuoret vahvat ja jylhät Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Taivaan voimat Vanhin David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Todelliseen kasvuun johtava pelastaminen Piispa Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Aaronin pappeus: nouskaa ja käyttäkää Jumalan voimaa Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Teit, Israelin vanhimmat Yleisö   
Pappeuden palvelutyön miksi-kysymys Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Liiton alaisia perheitä Presidentti Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Alttiita ja kelvollisia palvelemaan Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Rakastaa laumaansa Paimen Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain aamukokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa Mormonien tabernaakkelikuoro   
Kiitos nyt Herran Mormonien tabernaakkelikuoro   
Neuvo mua valossa taivaltamaan Mormonien tabernaakkelikuoro   
Armeliaat saavat armon Presidentti Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jumalalle kiitos Vanhin Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Erityisiä opetuksia Vanhin Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On Herra Kuningas! Yleisö   
Profeettojen näkemys Apuyhdistyksestä: usko, perhe, auttaminen Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Kristuksen oppi Vanhin D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jos vain lausumme lempeät sanat Mormonien tabernaakkelikuoro   
Elämän kilpajuoksu Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Come, Thou Fount of Every Blessing Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Sunnuntain iltapäiväkokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

On This Day of Joy and Gladness Mormonien tabernaakkelikuoro   
Jeesuksen luokse Mormonien tabernaakkelikuoro   
Voima vapautua Vanhin L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Jotta eksyneet löydettäisiin Vanhin M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Näkemys toimia Vanhin O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nuoret Israelin Yleisö   
Ainoastaan vanhurskauden periaatteiden mukaan Vanhin Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Oliko se sen arvoista? Vanhin David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Pyhänä pitäminen Vanhin Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Mitä Kristus ajattelee minusta? Vanhin Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Päättäessämme tämän konferenssin Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sua tarvitsen mä aina Mormonien tabernaakkelikuoro   
LUE  KatseleKuunteleTulostaLataa

Yleinen Nuorten Naisten kokous

watchlisten 
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Herran lapset saapukaa American Forkin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
As Zion's Youth in Latter Days American Forkin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
Nouskaa ja loistakaa Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Etsikää oppia: teillä on työ tehtävänä Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Nouskaa vuorelle Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko    
Nyt on aika nousta ja loistaa! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Sikermä Alkeisyhdistyksen lauluja American Forkin vaarnojen Nuorten Naisten kuoro   
Uskokaa, olkaa kuuliaisia ja kestäkää Presidentti Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Lataa

 

Video

Ääni

Laella kukkulan Yleisö