Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ առավոտյան նիստ

    
Կրկին հավաքվելով Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն   print
Եվ մի փոքր երեխա կառաջնորդի նրանց Նախագահ Բոյդ Կ. Փաքեր   print
Սովորեցնել մեր երեխաներին հասկանալ Չերիլ Ա. Էսփլին   print
Դարձի գալ դեպի Նրա ավետարանը Նրա Եկեղեցու միջոցով Երեց Դոնալդ Լ. Հոլսթրոմ   print
Նա իսկապես սիրում է մեզ Երեց Փոլ Ե. Քոլիքեր   print
Զոհաբերություն Երեց Դալլին Հ. Օուքս   print
Բարձունքներ, որ պետք է հաղթահարել Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ   print
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Շաբաթ ցերեկային նիստ

    
Եկեղեցու պաշտոնյաների հաստատումը Ներկայացրեց Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆը   print
Եկեղեցու աուդիտի բաժնի հաշվետվություն, 2011թ. Ներկայացրեց Ռոբերտ Վ. Քանթվելը   print
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2011թ. Ներկայացրեց Բրուք Պ. Հեյլսը   print
Այգու մշակները Երեց Ջեֆրի Ռ. Հոլլանդ   print
Ուշքի գալով. հաղորդությունը, տաճարը և ծառայության մեջ զոհաբերելը Երեց Ռոբերտ Դ. Հեյլս   print
Մնալ Տիրոջ տարածքում Երեց Ուլիսես Սոարես   print
Հավատք, տոկունություն, կայացում՝ ուղերձ միայնակ ծնողներին Երեց Դեյվիդ Ս. Բաքսթեր   print
Հավատքի երգին համահունչ Երեց Քվենթին Լ. Քուք   print
Ինչպես ստանալ հայտնություն և ոգեշնչում ձեր անձնական կյանքի համար Երեց Ռիչարդ Գ. Սքոթ   print
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Քահանայության նիստ

    
Երկնքի զորությունները Երեց Դեյվիդ Ա. Բեդնար   print
Հասնել իրական աճի Եպիսկոպոս Ռիչարդ Ս. Էդգլի   print
Ահարոնյան Քահանայություն. Վեր կաց և օգտագործիր Աստծո զորությունը Ադրիան Օչոա   print
Քահանայության ծառայության ինչու հարցը Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ   print
Ուխտ կապած ընտանիք Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ   print
Պատրաստակամ և արժանի լինել ծառայելու Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն   print
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի առավոտյան նիստ

    
Ողորմածները ողորմություն են գտնում Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ   print
Շնորհակալություն Աստծուն Երեց Ռասսել Մ. Նելսոն   print
Հատուկ դասեր Երեց Ռոնալդ Ա. Ռասբենդ   print
Մարգարեների տեսիլքը Սփոփող Միության մասին` հավատք, ընտանիք, սփոփանք Ջուլի Բ. Բեք   print
Քրիստոսի վարդապետությունը Երեց Դ. Թոդ Քրիստոֆերսոն   print
Կյանքի մրցավազք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն   print
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Կիրակի ցերեկային նիստ

    
Ազատման զորությունը Երեց Լ. Թոմ Փերի   print
Որպեսզի կորածները գտնվեն Երեց Մ. Ռասսել Բալլարդ   print
Ունենալ գործելու տեսիլք Երեց Օ. Վինսենթ Հալեք   print
Միայն արդարության սկզբունքների հիման վրա Երեց Լարի Ե. Վիլսոն   print
Արդյո՞ք դա արժեր Երեց Դեյվիդ Ֆ. Էվանս   print
Սուրբ պահել Երեց Փոլ Բ. Փայփեր   print
Ի՞նչ է իմ մասին մտածում Քրիստոսը Երեց Նիլ Լ. Անդերսեն   print
Փակելով այս համաժողովը Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն   print
Կարդալ  ԴիտելԼսելՏպելԲեռնավորել

Երիտասարդ Կանանց Գերագույն Ժողով

    
Վեր կացեք և շողացեք Էն Մ. Դիբ   print
Ուսում փնտրեք. դուք աշխատանք ունեք կատարելու Մերի Ն. Քուք   print
Այժմ է ժամանակը` վեր կացեք և շողացեք Էլեյն Ս. Դալտոն   print
Հավատացեք, հնազանդվեք, համբերեք Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն   print