ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທັງ​ໝົດ

watch
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ຂໍ້​ຄວາມ

ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Top ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Praise the Lord with Heart and Voice ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ເມືອເຮົາມາພົບກັນອີກ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

You Can Make the Pathway Bright ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ແລະ ເດັກນ້ອຍກໍຈະດູແລສັດເຫລົານນ ປະທານບອຍ ເຄ ແພ໊ກເກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ການສອນລູກໆຂອງເຮົາໃຫ້ເຂາໃຈ Cheryl Esplin watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ປຽນໃຈເຫລອມໃສພຣະກິດຕິຄຸນຂອງພຣະອົງຜ່ານສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະອົງ ແອວເດີ ດາໂນ ແອວ ຮອນສະຕອມ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

How Firm a Foundation ຜູ້ມາຮ່ວມ
ພຣະອົງຮັກເຮົາແທ້ໆ ແອວເດີ ພໍ ອີ ໂຄໄລເກີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ການເສຍສະລະ ແອວເດີ ດາລິນ ເອັຈ ໂອກສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Love Is Spoken Here ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ພູເພືອໃຫ້ປີນ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Redeemer of Israel ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນເສົາ​ພາກບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຊັ້ນ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ໜາ​ຈັກ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ການລາຍງານຂອງພະແນກກວດສອບບັນຊີຂອງສາດສະໜາຈັກ, ປີ 2011 ຣໍເບີດ ດັບເບິນຢູ ແຄນແວວ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ການລາຍງານສະຖິຕິ, ປີ 2011 ບະຣຸກ ພີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຄົນເຮັດວຽກໃນສວນອະງ່ນ ແອວເດີ ແຈັບຟະຣີ ອາ ຮໍແລນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
ມາຮູ້ຈັກເຮົາເອງ: ສິນລະລຶກ, ພຣະວິຫານ, ແລະ ການເສຍສະລະໂດຍການຮັບໃຊ້ ແອວເດີ ຣໍເບີດ ດີ ແຮວສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Called to Serve ຜູ້ມາຮ່ວມ
ສັດທາ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມເພິງພໍໃຈ: ຂ່າວສານຕພແມ່ຜູ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍຕົວຄົນດຽວ ແອວເດີ ເດວິດ ແອັສ ແບ໊ກສເຕີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຈົງຢູໃນເຂດຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈາ! ແອວເດີ ຢູລິດຊິສ ໂຊອາເຣສ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຖືກສຽງກັບດົນຕີແຫ່ງສັດທາ ແອວເດີ ຄະເວັນຕິນ ແອວ ຄຸກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ວິທີທີຈະໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍ ແລະ ການດົນໃຈສຳລັບຊີວິດສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແອວເດີ ຣິເຈີດ ຈີ ສະກາດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ພາກ​ຖານະ​ປະ​ໂລຫິດ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
ອຳນາດຂອງສະຫວັນ ແອວເດີ ເດວິດ ເອ ແບ໊ດນາ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ການກູ້ສຳລັບການເຕີບໂຕແທ້ໆ ອະທິການ ຣິເຈີດ ຊີ ເອດລີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຖານະປະໂລຫິດແຫ່ງອາໂຣນ: ຈົງຢືນຂນ ແລະ ໃຊ້ອຳນາດຂອງພຣະເຈາ ເອດະຣຽນ ໂອໂຈອາ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Ye Elders of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ເປັນຫຍັງຈຶງຮັບໃຊ້ໃນຖານະປະໂລຫິດ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຄອບຄົວພາຍໃຕ້ພັນທະສັນຍາ ປະທານເຮັນຣີ ບີ ໄອຣິງ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຄວາມເຕັມໃຈທີຈະຮັບໃຊ້ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ເຊົ້າ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Children of the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Praise to the Lord, the Almighty ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Teach Me to Walk in the Light ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ຜູ້ມີໃຈກະລຸນາຈະໄດ້ຮັບຄວາມກະລຸນາຕອບແທນ ປະທານດີເດີ ແອັຟ ອຸກດອບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຂໍຖະຫວາຍຄວາມຂອບພຣະໄທແດ່ພຣະເຈາ ແອວເດີ ຣະໂຊ ເອັມ ແນວສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ບົດຮຽນພິເສດ ແອວເດີ ຣອນໂນ ເອ ແຣັດສະແບນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Rejoice, the Lord Is King! ຜູ້ມາຮ່ວມ
ມະໂນພາບຂອງສາດສະດາກ່ຽວກັບສະມາຄົມສະຕີສົງເຄາະ: ສັດທາ, ຄອບຄົວ, ສົງເຄາະ ຈູລີ ບີ ແບັກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ຄຳສອນຂອງພຣະຄຣິດ ແອວເດີ ດີ ທອດ ຄຣິສໂຕເຟີສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Let Us Oft Speak Kind Words ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ການແຂ່ງຂັນຂອງຊີວິດ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Come, Thou Fount of Every Blessing ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ວັນ​ອາທິດ​ພາກ​ບ່າຍ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

On This Day of Joy and Gladness ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
Come unto Jesus ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອຳນາດແຫ່ງການປົດປອຍ ແອວເດີ ແອວ ທອມ ແພຣີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ເພືອວ່າຄົນທີຫລົງໄປຈະຖືກພົບເຫັນ ແອວເດີ ເອັມ ຣະໂຊ ບາເລີດ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ມີຄວາມເຂາໃຈທີຈະລົງມືເຮັດ ແອວເດີ ໂອ ວິນເຊິນ ຮາເລັກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

Hope of Israel ຜູ້ມາຮ່ວມ
ພຽງແຕ່ຢູເທິງຫລັກທຳແຫ່ງຄວາມຊອບທຳເທົານນ ແອວເດີ ແລຣີ ວາຍ ວິວສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ມັນກຸ້ມຄ່າບໍ? ແອວເດີ ເດວິດ ແອັຟ ອີແວນສ໌ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ເພືອຮັກສາໃຫ້ສັກສິດ ແອວເດີ ພໍ ບີ ໄພເປີ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ພຣະຄຣິດຄິດຢາງໃດກ່ຽວກັບເຮົາ? ແອວເດີ ນຽວ ແອວ ແອນເດີເສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

ເມືອເຮົາປິດກອງປະຊມນ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຂໍ້​ຄວາມ

I Need Thee Every Hour ກຸ່ມນັກຮ້ອງມໍມອນແທໂບແນໂກ
ອ່ານ  ເບິ່ງຟັງດາວ​ໂຫຼດ

ກອງປະຊຸມຂອງອົງການຍິງໜຸ່ມສາມັນ

watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

Come, Ye Children of the Lord ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
As Zion's Youth in Latter Days ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
ຈົງລຸກຂນ ແລະ ສ່ອງແສງອອກໄປ ແອນ ເອັມ ດິບ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ສະແຫວງຫາການຮຽນຮູ້: ທ່ານມີວຽກງານທີຈະເຮັດ ແມຣີ ເອັນ ຄຸກ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ຈົງລຸກຂນໄປສູ່ພູ ສາດສະໜາຈັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດແຫ່ງໄພ່ພົນຍຸກສຸດທ້າຍ   
ບັດນເປັນເວລາທີຈະລຸກຂນ ແລະ ສ່ອງແສງອອກໄປ! ອີເລນ ແອັສ ດໍຕັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

ເພງປະສົມຂອງຊນປະຖົມໄວ ກຸ່ມນັກຮ້ອງຍິງໜຸ່ມຈາກສະເຕກຕ່າງໆໃນເມືອງອາເມລິກັນ ຝອກ
ເຊືອ, ເຊືອຟັງ, ແລະ ອົດທົນ ປະທານ​ທອມ​ມັສ ​ແອັສ ມອນ​ສັນ watchlisten
Download
close

ດາວ​ໂຫຼດ

 

ວິ​ດີ​ໂອ

ສຽງ

High on the Mountain Top ຜູ້ມາຮ່ວມ