УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Чуулган бүрэн эхээрээ

watch
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн өглөөний хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Praise the Lord with Heart and Voice Мормон Табернеклийн найрал дуучид
As We Gather Once Again Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

You Can Make the Pathway Bright Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Бяцхан хүү тэднийг удирдах болно Ерөнхийлөгч Боид К.Пакэр watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Teaching Our Children to Understand Cheryl Esplin watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Converted to His Gospel through His Church Elder Donald L. Hallstrom watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Бат бөх суурь Цугларагсад
He Truly Loves Us Elder Paul E. Koelliker watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

золиослол Ахлагч Даллин Х.Өүкс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Love Is Spoken Here Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Mountains to Climb Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Израилын Цагаатгагч Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Бямба гаргийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Glory to God on High Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Сүмийн албан тушаалтнуудыг дэмжүүлэн баталсан нь Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Church Auditing Department Report, 2011 Робэрт В.Кантвэл watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Statistical Report, 2011 Брүүк П.Хэйлс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Laborers in the Vineyard Ахлагч Жэффри Р.Холланд watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Lead, Kindly Light Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
Coming to Ourselves: The Sacrament, the Temple, and Sacrifice in Service Ахлагч Робэрт Д.Хэйлс watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Үйлчлэхээр дуудагдлаа Цугларагсад
Faith, Fortitude, Fulfillment: A Message to Single Parents Elder David S. Baxter watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Abide in the Lord's Territory! Elder Ulisses Soares watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Итгэлийн уянгалаг аялгуугаар хөглөгдөх нь Ахлагч Квинтин Л.Күк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

How to Obtain Revelation and Inspiration for Your Personal Life Ахлагч Ричард Г.Скотт watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Praise to the Man Combined Choir from the Provo Missionary Training Center
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Санваарын хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Jesus, Savior, Pilot Me Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
Тэнгэрийн хүч Ахлагч Дэвид А.Бэднар watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Rescue for Real Growth Bishop Richard C. Edgley watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Aaronic Priesthood: Arise and Use the Power of God Adrián Ochoa watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Ye Elders of Israel Цугларагсад
The Why of Priesthood Service Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Гэрээнд орсон гэр бүлүүд Ерөнхийлөгч Хэнри Б.Аиринг watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Willing and Worthy to Serve Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Dear to the Heart of the Shepherd Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн өглөөний хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Хүчит Их Эзэнийг магтъя Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Teach Me to Walk in the Light Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Merciful Obtain Mercy Ерөнхийлөгч Дийтр Ф.Угдорф watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Thanks Be to God Ахлагч Рассэл М.Нэлсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Special Lessons Ахлагч Роналд А.Расбанд watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Rejoice, the Lord Is King! Цугларагсад
The Vision of Prophets regarding Relief Society: Faith, Family, Relief Жюли Б.Бэк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

The Doctrine of Christ Ахлагч Д.Тодд Кристоффэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Let Us Oft Speak Kind Words Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Race of Life Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Come, Thou Fount of Every Blessing Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Ням гарагийн үдээс хойших хуралдаан

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

On This Day of Joy and Gladness Мормон Табернеклийн найрал дуучид
Come unto Jesus Мормон Табернеклийн найрал дуучид
The Power of Deliverance Ахлагч Л.Том Пэрри watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Алдагдсан нь олдож болохын тулд Ахлагч М.Рассэлл Баллард watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Having the Vision to Do Elder O. Vincent Haleck watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Hope of Israel Цугларагсад
Only upon the Principles of Righteousness Elder Larry Y. Wilson watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Was It Worth It? Elder David F. Evans watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

To Hold Sacred Elder Paul B. Pieper watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

What Thinks Christ of Me? Ахлагч Нийл Л.Андэрсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

As We Close This Conference Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

I Need Thee Every Hour Мормон Табернеклийн найрал дуучид
УНШИХ  Үзэх СонсохТатах

Залуу Эмэгтэйчүүдийн Ерөнхий чуулган

watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Эзэний хүүхдүүд ирцгээгтүн Young Women Choir from Stakes in American Fork
As Zion's Youth in Latter Days Young Women Choir from Stakes in American Fork
Arise and Shine Forth Анн М.Дибб watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Seek Learning: You Have a Work to Do Мэри Н.Күүк watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Arise to the Mountain Есүс Христийн Хожмын Үеийн Гэгээнтнүүдийн Сүм   
Now Is the Time to Arise and Shine! Элэйн С.Далтон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Хүүхдийн хэсгийн дуулал Young Women Choir from Stakes in American Fork
Believe, Obey, Endure Ерөнхийлөгч Томас С.Монсон watchlisten
Download
close

Татах

 

Видео

Аудио

Уулын оргил дээр Цугларагсад