CITEŞTE  VizioneazăAscultăDescarcă

Întreaga conferinţă

watch
Download
close

Descarcă

 

Text

CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Corul Tabernacolului Mormon   
Din inimă lăudaţi Corul Tabernacolului Mormon   
Acum, când ne adunăm din nou Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Poţi avea drumul senin Corul Tabernacolului Mormon   
Şi le va mâna un copilaş Preşedintele Boyd K. Packer watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să îi învăţăm pe copiii noştri să înţeleagă Cheryl A. Esplin watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Convertiţi Evangheliei Sale prin Biserica Sa Vârstnicul Donald L. Hallstrom watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce trainică temelie Congregaţia   
El ne iubeşte cu adevărat Vârstnicul Paul E. Koelliker watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Sacrificiu Vârstnicul Dallin H. Oaks watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Love Is Spoken Here Corul Tabernacolului Mormon   
Munţi de urcat Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mântuitorul Israelului Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de sâmbătă după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Slavă lui Dumnezeu Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Susţinerea oficianţilor Bisericii Prezentată de preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raportul Departamentului de Audit al Bisericii, 2011 Prezentat de Robert W. Cantwell watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Raport statistic, 2011 Prezentat de Brook P. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Lucrătorii viei Vârstnicul Jeffrey R. Holland watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Lumină blândă, condu-mă Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
Să ne venim în fire: împărtăşania, templul şi sacrificiul oferit prin intermediul slujirii Vârstnicul Robert D. Hales watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Chemaţi să slujim Congregaţia   
Credinţă, curaj, împlinire: un mesaj către părinţii singuri Vârstnicul David S. Baxter watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Staţi pe teritoriul Domnului! Vârstnicul Ulisses Soares watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

În armonie cu melodia credinţei Vârstnicul Quentin L. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Cum să obţinem revelaţie şi inspiraţie cu privire la propria noastră viaţă Vârstnicul Richard G. Scott watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Laudă profetului Combined Choir from the Provo Missionary Training Center   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea preoţiei

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Isus, Tu să mă îndrumi Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Carry On Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
Puterile cerului Vârstnicul David A. Bednar watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Reactivarea pentru creştere reală Episcopul Richard C. Edgley watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Preoţia aaronică: ridicaţi-vă şi folosiţi puterea lui Dumnezeu Adrián Ochoa watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Vârstnici ai Israelului Congregaţia   
De ce-ul slujirii în cadrul preoţiei Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Familiile aflate sub legământ Preşedintele Henry B. Eyring watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Dornici şi demni să slujim preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mult Îşi iubeşte Păstorul oile Priesthood Choir from Salt Lake Area Institutes of Religion   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică dimineaţă

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, voi copii ai Domnului Corul Tabernacolului Mormon   
Slavă Domnului Atotputernic Corul Tabernacolului Mormon   
Învaţă-mă să merg în lumină Corul Tabernacolului Mormon   
Cei milostivi obţin milă Preşedintele Dieter F. Uchtdorf watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu Vârstnicul Russell M. Nelson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Lecţii speciale Vârstnicul Ronald A. Rasband watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Domnul este Rege! Congregaţia   
Viziunea profeţilor cu privire la Societatea de Alinare – credinţă, familie, alinare Julie B. Beck watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Doctrina lui Hristos Vârstnicul D. Todd Christofferson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să folosim cuvinte frumoase Corul Tabernacolului Mormon   
Cursa vieţii Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Come, Thou Fount of Every Blessing Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Sesiunea de duminică după-amiază

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Azi, în zi de bucurie Corul Tabernacolului Mormon   
Veniţi la Isus Corul Tabernacolului Mormon   
Puterea izbăvirii Vârstnicul L. Tom Perry watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pentru ca cei rătăciţi să poată fi găsiţi Vârstnicul M. Russell Ballard watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să dobândim înţelegerea de a acţiona Vârstnicul O. Vincent Haleck watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Speranţa lui Israel Congregaţia   
„Doar în acord cu principiile dreptăţii” Vârstnicul Larry Y. Wilson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

A meritat? Vârstnicul David F. Evans watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Să păstrăm lucrurile sacre Vârstnicul Paul B. Pieper watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Ce crede Hristos despre mine? Vârstnicul Neil L. Andersen watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

La încheierea acestei conferinţe Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

De Tine am nevoie Corul Tabernacolului Mormon   
CITEŞTE  VizioneazăAscultăTipăreşteDescarcă

Adunarea Generală a Tinerelor Fete

watchlisten 
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Veniţi, voi copii ai Domnului Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din American Fork   
As Zion's Youth in Latter Days Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din American Fork   
Ridicaţi-vă şi străluciţi Ann M. Dibb watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Căutaţi să învăţaţi: aveţi o lucrare de făcut Mary N. Cook watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Arise to the Mountain Biserica lui Isus Hristos a Sfinţilor din Zilele din Urmă    
Acum este momentul să vă ridicaţi şi să străluciţi! Elaine S. Dalton watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Potpuriu de cântece ale Societăţii Primare Corul Tinerelor Fete din ţăruşii din American Fork   
Credeţi, supuneţi-vă şi înduraţi Preşedintele Thomas S. Monson watchlistenprint
Download
close

Descarcă

 

Video

Audio

Pe vârful muntelui Congregaţia